Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

18. Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de geconsolideerde balans is gelijk aan het eigen vermogen op de vennootschappelijke balans. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.

Reële waarden

Onderstaande tabel geeft inzicht in de reële waarde van de financiële instrumenten per 31 december 2013. De reële waarde van rentedragende waardepapieren is de marktwaarde. Voor bankiers, kredieten, toevertrouwde middelen met een vaste rentelooptijd en de achtergestelde lening is de reële waarde bepaald door middel van de netto contante waarde van verwachte rente en aflossingskasstromen met behulp van de marktrentes ultimo boekjaar. De reële waarde van de overige posten wordt gelijkgesteld aan de balanswaarde.

De reële waarde van de overige activa en passiva bevat tevens de belastinglatentie. Het nog niet afgeschreven agio en disagio van de rentedragende waardepapieren is opgenomen in de balanswaarde van de rentedragende waardepapieren.

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2013

2013

2012

2012

 

Balans­waarde

Reële waarde

Balans­waarde

Reële waarde

*

De reële waarde wordt negatief beïnvloed door de belastingeffecten van alle reële-waardecorrecties die onder overig zijn verantwoord.

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

Kasmiddelen

895.755

895.755

380.497

380.497

Overheidspapier

48.000

47.860

Bankiers

551.541

550.832

561.167

561.927

Kredieten

3.544.716

3.509.290

3.285.359

3.325.547

Rentedragende waardepapieren inclusief agio/disagio

1.251.033

1.276.816

918.985

964.325

Aandelen

4

4

4

4

Deelnemingen

7.630

7.630

7.594

7.594

Overig

144.773

152.807*

134.269

122.371*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.443.452

6.440.994

5.287.875

5.362.265

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Bankiers

62.105

62.105

62.799

62.799

Toevertrouwde middelen

5.650.103

5.671.748

4.593.501

4.632.197

Overig

77.212

77.212

66.306

66.306

Eigen vermogen

654.032

654.032

565.269

565.269

Herwaardering

–24.103

35.694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.443.452

6.440.994

5.287.875

5.362.265

 

 

 

 

 

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

 

2013

 

2012

 

 

Reële waarde

 

Reële waarde

 

 

 

 

 

Derivaten

 

 

 

 

Valutatermijncontracten

 

1.135

 

812

 

 

 

 

 

De geschatte reële waarden die worden opgegeven door financiële instellingen worden niet geacht één op één vergelijkbaar te zijn vanwege de verscheidenheid in gehanteerde waarderingsmethoden en het gebruik van schattingen daarbij. Het gebrek aan een objectieve waarderingsmethode brengt met zich mee dat geschatte reële waarden in hoge mate subjectief zijn voor wat betreft de veronderstelde looptijden en de toegepaste rentepercentages.