Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vennootschappelijke balans per 31 december 2013

Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzing*

31.12.2013

31.12.2012

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 136. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Activa

 

 

 

Kasmiddelen

 

895.755

380.497

Overheidspapier

 

48.000

Bankiers

32

549.355

559.545

Kredieten

 

3.544.716

3.253.359

Rentedragende waardepapieren

 

1.224.180

896.530

Aandelen

33

4

4

Deelnemingen

34

29.083

28.607

Immateriële vaste activa

35

8.736

9.508

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

36

20.556

20.478

Overige activa

 

34.746

57.435

Overlopende activa

 

98.477

82.337

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

 

6.453.608

5.288.300

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

Bankiers

 

62.105

62.799

Toevertrouwde middelen

37

5.660.149

4.595.562

Overige schulden

 

21.162

9.845

Overlopende passiva

 

50.505

49.228

Voorzieningen

38

355

297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.794.276

4.717.731

 

 

 

 

Achtergestelde schulden

 

5.300

5.300

 

 

 

 

Kapitaal

39

427.452

375.881

Agioreserve

40

118.162

101.656

Herwaarderingsreserve

41

180

8

Wettelijke reserve

42

5.116

6.031

Overige reserves

43

77.439

59.067

Onverdeelde winst

 

25.683

22.626

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

654.032

565.269

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

 

6.453.608

5.288.300

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

 

43.656

60.860

Onherroepelijke faciliteiten

 

627.785

606.960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671.441

667.820