Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Evenwichtige ontwikkeling

Het belang van regelgeving

De afgelopen jaren is de regelgeving in de bankensector aangescherpt. Dit met als doel de sector meer ‘onder controle te krijgen’. Goede regelgeving is in dit kader inderdaad onontbeerlijk. En adequate naleving ervan maakt terecht deel uit van de dagelijkse realiteit waarin banken – ook Triodos Bank – handelen.

Regelgeving kan de voorwaarden creëren voor een veerkrachtiger banksector. Dit geldt met name als de regelgeving gericht is op meer transparantie en ‘accountability’, zodat duidelijk wordt hoe banken werken en hoe zij hun geld verdienen. Maar zeker zo belangrijk is de persoonlijke verantwoordelijkheid. Die komt tot uitdrukking in cultuur en gedrag. Het zijn juist deze aspecten die tot de kern behoren van de benadering van Triodos Bank.

Betere regelgeving in de bankensector is dus van belang. Maar scherpere regels alléén zijn niet voldoende. De in de pers breed uitgemeten bankschandalen van 2013 hebben de roep om betere regelgeving weliswaar versterkt; toch is die strakke regelgeving slechts één element bij het vormgeven van de bankensector van de toekomst.

In de bankensector is een verschuiving nodig van korte- naar langetermijndenken. Dat is de wérkelijke verandering die nodig is. De omslag van korte- naar langetermijndenken vereist een andere cultuur in de sector.

Van grotere naar betere banken

Hoe groter hoe beter. Dat was de laatste jaren vaak het adagium bij bedrijven en beleidsmakers. De trend naar almaar groter werd nog eens versterkt door een aantal fusies en overnames naar aanleiding van de financiële crisis. Als gevolg hiervan zijn veel organisaties, waaronder banken, inderdaad heel groot geworden. Deze ontwikkeling gaat echter ten koste van de diversiteit. Immers, kleinere spelers worden opgekocht of uit de markt gedrukt. Zoals de Global Alliance for Banking on Values (een internationaal netwerk van waardengedreven banken, waar Triodos Bank in 2009 medeoprichter van was) betoogd, zijn wij van mening dat een grotere diversiteit van essentieel belang is voor een gezonder banksysteem.

Diversiteit, transparantie en een directe relatie met de reële economie zijn de bouwstenen voor een duurzame economie en een gezonde financiële sector. Dat is de benadering van Triodos Bank. Bankieren moet niet draaien om financiële transacties en om het verdienen van geld met geld. Integendeel, het moet gaan om het financieren van werkelijke waardecreatie door ondernemers, bedrijven en dienstverleners.

Burgers stellen steeds hogere eisen aan instellingen. Ze willen een persoonlijke en individuele benadering. Dat is voor een bankensector waar banken steeds meer op elkaar gaan lijken een stevige uitdaging. Als in zo’n monocultuur dan ook nog sprake is van dominantie van een aantal grote banken, wordt standaardisatie de norm. Banken hebben grote invloed op het leven van mensen. Juist daarom is het voor banken van belang dat ze het persoonlijk gesprek aangaan met hun klanten. Technologie speelt een belangrijke rol bij het efficiënt bedienen van klanten en bij het op maat aanbieden van diensten. Toch kan technologie niet de behoefte van kredietnemers, beleggers en spaarders aan een persoonlijke benadering door hun bank compleet ondervangen. Want juist een persoonlijke benadering is vaak noodzakelijk bij het op juiste waarde schatten van de wensen van de klant, maar ook en vooral wat verstandig is in die specifieke situatie.

Het speelveld

Als het gaat om het bepalen van de grenzen van het speelveld waarop banken (ongeacht hun omvang) actief kunnen zijn, hebben zowel overheden, toezichthouders als banken zelf een belangrijke rol. Een heldere begrenzing van het speelveld is van grote maatschappelijke betekenis. Het voorkomt dat banken activiteiten ontplooien waarmee ze zichzelf en hun kredietverlenende functie in gevaar brengen, en daarmee maatschappelijke schade veroorzaken. Alleen met een duidelijk gemarkeerd speelveld worden de voorwaarden geschapen voor een succesvolle en diverse banksector.

Overheden hebben grote invloed op het handelen van banken. Dat was in 2013 voelbaar, ook voor Triodos Bank. Daarbij gaat het niet alleen over striktere regelgeving. Ook het beleid van de overheid kan grote gevolgen hebben voor de sectoren waarin Triodos Bank actief is, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzame energie. Concreet gaat het onder andere over het handhaven van belastingvoordelen voor groene beleggingen in Nederland, het met terugwerkende kracht verlagen van de tarieven voor de duurzame energie in Spanje, de voorgenomen veranderingen ten aanzien van de terugleververgoedingen in Duitsland en van energie opgewekt met waterkracht in het Verenigd Koninkrijk.

Triodos Bank en de nieuwe economie

Verschillende van de hierboven beschreven zaken zijn van direct belang voor de ontwikkeling van Triodos Bank en dit betekent dat we onze kredietportefeuille gaan diversifiëren.

Dit betekent dat we hiermee onze maatschappelijke impact verder kunnen vergroten. Door ons meer te richten op het vergroten van het aantal kredietnemers, dan op het volume per krediet bereiken we meer mensen en sectoren.

Triodos Bank streeft er naar dé bank te zijn die verschillende duurzame sectoren bedient. Het gaat om sectoren die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarbij streven we een positieve ontwikkeling na op sociaal, cultureel en ecologisch vlak, zoals bij de oprichting van de bank in de missie vastgelegd.

Bij onze financieringsactiviteiten willen we ons meer richten op duurzame koplopers, maar ook op ondernemers die gemotiveerd zijn om de omslag te maken naar duurzaamheid zijn van harte welkom. Het gaat om het streven stappen te zetten die op de lange termijn moeten leiden naar integrale duurzaamheid.

Veel duurzame ondernemingen zijn ‘horizontaal’ georganiseerd. Het gaat vaak om zelfstandigen of relatief kleinschalige bedrijven, die nauw met elkaar samenwerken in overzichtelijke verbanden. Zij zijn technisch innovatief, nauw met elkaar verbonden, en gericht op het verwerven en onderling delen van kennis en ervaring. De bankensector kan veel van hen leren. Zeker ten aanzien van de bereidheid om te delen en samen te werken. We denken dat deze nieuwe manier van werken belangrijk is en steeds meer navolging zal krijgen, en we willen ons in de toekomst meer verbinden met bedrijven die deze benadering in de praktijk brengen. De jonge generatie ondernemers en ondernemingen in de voornoemde beweging vormt de voorhoede in het bouwen van een nieuwe, duurzamere economie. Een economie die in omvang toeneemt en die alle aspecten van het leven raakt. Neem de zorg voor ouderen; die is aan grote veranderingen onderhevig. Ondernemers bieden vaak niet langer alleen zorg, maar geven ouderen ook de gelegenheid om zelf aan die zorg een bijdrage te leveren – bijvoorbeeld door zelf in die zorg nog een werkzame rol te vervullen. En neem het ontstaan van de vele burgerinitiatieven die zich over de lokale elektriciteitsvoorziening willen ontfermen. In zo’n opzet kunnen andere, langetermijnkeuzen worden gemaakt en is potentieel meer ruimte voor duurzame, decentraal opgewekte energie. Deze en andere ontwikkelingen zijn fundamenteel voor de ontwikkeling van de economie en de functies die daarbinnen nodig zijn. Als banken deze opkomende sectoren en ondernemers willen financieren, moeten ze zich aanpassen.