Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank (Groep)

Het totale beheerd vermogen van Triodos Bank inclusief de beleggingsfondsen en Private Banking is met 1,6 miljard (20%) gestegen tot EUR 9,6 miljard. (Invloedrijke factor)

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2013 met 8% gestegen tot EUR 164 miljoen (2012: EUR 152 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management hieraan bedroeg EUR 25 miljoen (2012: EUR 23 miljoen). De provisie-inkomsten in 2013 bedroegen 31% (2012: 31%) van de totale baten, conform de verwachtingen.

Het totale beheerd vermogen – bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking – is met EUR 1,6 miljard (20%) gestegen tot EUR 9,6 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 22% tot EUR 6,4 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een geslaagde aandelenemissie. De verwachte groei was 15 tot 20%.

Het totaal aantal klanten van Triodos Bank steeg met 18%. De verwachte groei was 15 tot 20%. Eind 2013 heeft Triodos Bank een belangrijke mijlpaal bereikt: het totaal aantal klanten bedraagt nu meer dan 500.000 (517.000). Hieruit blijkt opnieuw dat steeds meer mensen een weloverwogen keuze maken voor een specifieke bank en wat die bank met hun geld doet.

De nettowinst over 2013 bedroeg EUR 25,7 miljoen, 14% meer dan in 2012. (Invloedrijke factor)

De verhouding bedrijfslasten ten opzichte van totale baten was eind 2013 69% (2012: 66%). Dit is het gevolg van een tragere groei van rente- en provisiebaten uit kredietactiviteiten, ondanks strikte kostenbeheersing.

De winst vóór belastingen en toevoegingen aan kredietvoorzieningen daalde van EUR 51,5 miljoen in 2012 tot EUR 51 miljoen in 2013, ondanks de groei van zowel de balans als de fondsen in beheer. De daling werd veroorzaakt door een tragere groei van de inkomsten uit kredietactiviteiten. De nettowinst van EUR 25,7 miljoen was 14% hoger (2012: EUR 22,6 miljoen). De voorzieningen voor dubieuze debiteuren waren lager, namelijk 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille (2012: 0,67%).

Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedroeg 4,3% in 2013 (2012: 4,5%). De doelstelling op middellange termijn is om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7%, bij normale economische omstandigheden. Dit is een realistisch langetermijngemiddelde voor het type bancaire activiteiten van Triodos Bank. De verschillende vestigingen van de bank hebben in het recente verleden aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken onder stabiele economische en financiële omstandigheden.

De huidige economische en financiële omstandigheden leiden ertoe dat centrale banken de rentetarieven kunstmatig laag houden, en zo de rendementen onder druk zetten. Tegelijkertijd heeft Triodos Bank ervoor gekozen om hogere kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers aan te houden die, samen met hogere voorzieningen voor dubieuze debiteuren dan in vorige jaren, resulteren in een lager rendement.

De termijn waarbinnen Triodos Bank de winstdoelstelling van 7% haalt, is ook afhankelijk van de kansen die de bank kan benutten in een markt waarin het thema duurzaamheid de komende jaren sterk in de belangstelling staat. Onder de huidige marktomstandigheden verwacht Triodos Bank dit doel nog niet binnen de komende drie jaar te bereiken.

De winst per aandeel – berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen – bedroeg EUR 3,23 (2012: EUR 3,37). Dit is een daling van 4%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders.

Het totaal aantal klanten van Triodos Bank is met 18% gestegen, wat in lijn is met de verwachte groei van tussen de 15 en 20%. Eind 2013 bedroeg het aantal klanten van Triodos Bank meer dan 517.000. (Invloedrijke factor)

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2012: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 60% (2012: 58%).

Triodos Bank verhoogde haar aandelenkapitaal met EUR 68 miljoen (14%). Deze verhoging werd gerealiseerd dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten van aandelen. Die campagnes waren in de eerste plaats gericht op particuliere beleggers en liepen gedurende heel 2013 in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Het aantal certificaathouders is gestegen van 26.876 tot 31.304. Het eigen vermogen groeide met 16% (van EUR 565 miljoen tot EUR 654 miljoen). Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit winst (minus dividend). De interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen, functioneerde opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2013 EUR 77 (eind 2012: EUR 75).

De solvabiliteitsratio (BIS-ratio) wordt met ingang van 2008 berekend volgens de Basel II-richtlijnen. Eind 2013 bedroeg de BIS-ratio 17,8% (2012: 16,0%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 14%. De Core Tier I-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 17,8% (2012: 15,9%).