Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Risico en compliance

Risicomanagement

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren. Triodos Bank beheerst risico in het kader van haar langetermijnstrategie om haar solide positie te behouden en zo nodig te versterken.

Risicomanagement is in de organisatie verankerd. Directie en management zijn primair verantwoordelijk voor een solide bedrijfsvoering, maar krijgen bij de vaststelling, beoordeling en beheersing van risico’s steun van professionele risicomanagers. Op groepsniveau wordt de bereidheid om risico’s te nemen (‘risk appetite’) bepaald, met als doel het risicoprofiel van de bank daarop af te stemmen. Bij ‘risk appetite’ gaat het om het risiconiveau waarop de bank bereid is zakelijke doelstellingen te realiseren.

Ten behoeve van de risico-inschattingen voert elke businessunit een strategische risicobeoordeling uit. Daarmee worden potentiële risico’s vastgesteld en wordt aangegeven op welke manier die beheerst kunnen worden. De uitkomsten van deze exercities worden geconsolideerd en gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Directie, en voor het bepalen van de risk appetite van Triodos Bank.

Triodos Bank heeft de doelstellingen van strategisch risicomanagement in het kader van risicobereidheid, herstelplan, intern kapitaal en toereikendheid van liquiditeit adequaat in de bedrijfsvoering kunnen integreren.

De uitkomst van de strategische risicobeoordelingen en strategische risicomanagementdoelstellingen is benut om stressscenario’s vast te stellen die zijn gebruikt om de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid van Triodos Bank in 2013 te toetsen. De uitkomsten van deze tests waren bevredigend.

Er is een volledig geïntegreerd risicomanagementverslag ontwikkeld. Dat biedt inzicht in het risicoprofiel van Triodos Bank (afgezet tegen de risk appetite). Het verslag geeft helderheid over specifieke risicothema’s en biedt daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfsunitniveau. Het verslag wordt vier keer per jaar gemaakt en besproken in de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.

De maandelijkse Asset and Liability Committee is verantwoordelijk voor het monitoren van renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer.

De kredietrisicofunctie is belangrijk bij het bepalen van de risico’s van kredietaanvragen. Verder speelt de betreffende functie op het hoofdkantoor een cruciale rol bij managen en beheersen van het kredietrisico van de gehele kredietportefeuille.

Het bepalen van het risico van een kredietaanvraag wordt sterk bepaald door de aard van activiteiten van een kredietnemer en de financiële verhoudingen. Daarom is het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de vestigingen van de bank. Zij kennen de klant en de markt. De centrale kredietrisicofunctie stelt normen, beoordeelt grote kredietaanvragen en speelt een belangrijke rol bij het monitoren van het kredietrisico van de integrale kredietportefeuille van Triodos Bank.

Het hoofdstuk Risicomanagement van de jaarrekening van Triodos Bank, beschrijft de belangrijkste risico’s met betrekking tot de strategie van de bank. Het beschrijft ook het ontwerp en de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen voor de belangrijkste risico’s gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen grote gebreken in de interne risicomanagement- en controlesystemen aan het licht gekomen. De ontwikkelingen van de belangrijkste risico’s binnen Triodos Bank zijn regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.