Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kapitaaleisen en Basel III-richtlijnen

Regelgeving wordt steeds meer gericht op het realiseren van een robuuste bankensector. Deze koers vindt zijn neerslag in strengere solvabiliteits- en liquiditeitsnormen voor banken. Dergelijke aanscherpingen zijn terug te vinden in de richtlijnen van het Basel Comité van Bankentoezichthouders. Triodos Bank voldoet al aan de kapitaal- en liquiditeitseisen die vanaf 2019 zullen gelden en die zijn vastgelegd in Basel III.

De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk. Dit is een belangrijke strategische doelstelling geworden sinds de kapitaaleisen zijn verscherpt in de nasleep van de financiële crisis. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat nodig is als kapitaalsbuffer. Van belang in dit verband zijn de kwaliteit van het kapitaal en de solvabiliteit. Bijna 100% van de solvabiliteit van Triodos Bank is afkomstig van vermogen. Het economisch kapitaal wordt berekend volgens het jaarlijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Daarop houdt De Nederlandsche Bank toezicht.

In 2013 is de bank er in geslaagd meer dan EUR 68 miljoen kapitaal aan te trekken waarmee de doelstelling ruimschoots werd gehaald. Mede hierdoor kwam de solvabiliteitsratio eind 2013 op 17,8%: ruim boven de voor onszelf gestelde minimumeis.

De bank was ook in 2013 zeer liquide. Het beleid is om het overschot aan liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide activa in de landen waar we de gelden in de vorm van toevertrouwde middelen ook hebben aangetrokken. In Nederland zijn de liquiditeiten vooral belegd in Nederlandse staatsobligaties, gemeenten, banken en de Europese Centrale Bank. In België zijn dat voornamelijk Belgische staatsobligaties en banken. In Spanje zijn de middelen belegd in Spaanse staatsobligaties. In de andere landen waar Triodos Bank actief is, hebben is het overschot aan liquiditeiten belegd bij andere banken.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable Funding Ratio (NSFR) zijn beide ruim boven de minimumeisen van Basel III.

In control-verklaring

De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat door diverse functies en in de vestigingen wordt uitgevoerd. Het staat onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank.

De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliancefunctie. De risicomanagementfunctie werkt samen met het management om risicobeleidsregels en procedures te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en monitoren van de financiële en niet-financiële risico’s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagement- en compliancefunctie als onderdeel van het interne controlesysteem wordt regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve zekerheid van de corporate governance, interne controles en compliance en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het algehele systeem van interne audit-activiteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze drie systemen.

Het raamwerk voor het risicomanagement vormt de basis voor een integraal proces van in control-verklaringen. De Directie verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen.

De Directie van Triodos Bank verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en controlesystemen in 2013 niet toereikend en/of effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute, zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers.