Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Strategische aanpak en Risicomanagement

Eind 2013 bedroeg het gecombineerde vermogen van de leden van de Global Alliance for Banking on Values USD 70 miljard. (Invloedrijke factor)

De missie en de waarden die ten grondslag liggen aan de bank, zijn van groot belang bij de vormgeving van ons beleid en het dagelijks handelen. Die missie bepaalt ook de strategische ontwikkelingsrichting van de organisatie. Dit jaar hebben we extra aandacht gegeven aan een uitgebreide beschrijving van die strategie. Zie daarvoor het hoofdstuk ‘Duurzaam bankieren’ in dit jaarverslag.

Ook hebben we meer aandacht besteed aan de belangrijkste vraagstukken waarvoor Triodos Bank zich geplaatst ziet en hoe we daar in 2013 mee zijn omgegaan. Dit mede in het kader van veranderende duurzame verslagleggingsrichtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn bedoeld om onze stakeholders meer inzicht te verschaffen in de belangrijkste vraagstukken voor Triodos Bank. En ze zijn bedoeld om inzicht te geven in de vraag hoe we op die uitdagingen in 2013 hebben ingespeeld.

Dankzij alle inspanningen was het jaar 2013, zoals eerdere jaren, succesvol. De balans groeide in 2013 met 22% en we konden 80.000 nieuwe klanten verwelkomen. Al onze vestigingen, met uitzondering van Duitsland, zijn verantwoordelijk voor de werving van aandelenkapitaal in eigen land. Die doelstelling is in 2013 wederom ruim gehaald. We hebben verspreid over onze kantoren in totaal EUR 68 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De activiteiten in Frankrijk zijn verder ontwikkeld nadat we er eind 2012, een nieuw agentschap hebben geopend.

Een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Dat is waar Triodos Bank naar streeft. In hoeverre we daarin zijn geslaagd is niet altijd in cijfers uit te drukken. Toch hebben we dit jaar een belangrijke extra stap gezet om inzichtelijk te maken wat onze impact is. Daarbij is zowel nationaal als internationaal gekeken. We hebben in het online jaarverslag een extra hoofdstuk opgenomen waarin we onze visie op impact uitgebreid beschrijven, en onze impact-resultaten in 2013 laten zien. Wij willen daarmee in beeld brengen in hoeverre onze inspanningen effectief zijn geweest. In 2014 zal deze impact-rapportage verder worden uitgewerkt.

De hierna volgende tabel geeft de belangrijkste strategische doelstellingen weer, en welke resultaten daarbij zijn geboekt in 2013.

Triodos Bank

Onze belangrijkste strategische
doelstellingen

Resultaten 2013

Bieden of ontwikkelen van een volwaardig pakket aan diensten zodat Triodos de ‘voorkeursbank’ is of kan worden voor haar huidige en toekomstige klanten.

De bank bood in 2013 een pakket volwaardige bankdiensten aan in Nederland en Spanje, waaronder hypotheken voor duurzame woningen, betaalrekeningen, toegang tot geld- en pinautomaten.

Volgens een in 2013 uitgevoerd onderzoek is Triodos Bank de ‘voorkeursbank’ voor het merendeel van haar klanten in Nederland.

De bank ontwikkelt plannen voor de introductie van betaalrekeningen in België en het Verenigd Koninkrijk in respectievelijk 2015 en 2016.

Introductie in het Verenigd Koninkrijk van duurzame beleggingsfondsen via twee Triodos Beleggingsfondsen die in beursgenoteerde aandelen beleggen. Daarnaast is door het team Corporate Finance van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk succesvol een aantal ‘charity bonds’ geplaatst.

Bouwen aan een krachtige bank die in normale marktomstandigheden een redelijk rendement op eigen vermogen biedt van tussen de 4 en 7%.

Over 2013 een rendement op eigen vermogen (RoE) van 4,3% tegen een doelstelling van 7% bij normale marktomstandigheden. Het RoE op het vereiste kapitaal is 5%. De doelstelling van 7% moet worden gezien als realistisch gemiddelde op lange termijn voor het soort bankactiviteiten waarmee Triodos Bank zich profileert. De vestigingen van de bank hebben bewezen dat zij dit niveau van winstgevendheid in stabiele economische en financiële omstandigheden kunnen bereiken. Het is de voorkeur van de bank om een relatief hoge vermogensbasis en een aanzienlijk liquiditeitsoverschot aan te houden. Dit leidt tot een lager RoE.

Een leverage ratio van 8,7% vergeleken met de Europese vereiste ratio van 3% weerspiegelt een aanpak waarbij de voorkeur wordt gegeven aan soliditeit boven winst op korte termijn. Hoe hoger de ratio, hoe lager (maar stabieler) het rendement op vermogen. Veel banken financieren hun kredietportefeuille en overige bedrijfsmiddelen op de geldmarkt; Triodos Bank financiert haar kredieten uitsluitend op basis van spaartegoeden van klanten.

Versterken en blijven ontwikkelen van een Europese basis die profiteert van eenheid in verscheidenheid.

Toepassen van een consistente merkidentiteit en huisstijl binnen de Triodos Bank groep (‘eenheid’).

Tegelijk zijn er lokale marktbenaderingen die zeer verschillend zijn, zoals de ontwikkeling van een netwerk van commerciële kantoren in Spanje, naast een uitsluitend online aanbod in Nederland (verscheidenheid).

Er zijn sectorplannen gemaakt voor alle belangrijke sectoren waaraan krediet wordt verstrekt.

De functies risicomanagement, control en verslaglegging zullen in 2014 worden versterkt.

De ontwikkeling van het Franse agentschap is volgens plan verlopen. Het agentschap heeft met de Belgische vestiging samengewerkt om de kredietverlening in Frankrijk uit te breiden. Plannen om een volwaardige vestiging in Frankrijk te openen zijn uitgesteld.

De bank richt zich op duurzame activiteiten, zowel door het financieren van bestaande duurzame ondernemingen als ondernemingen die duurzamer willen worden.

100% van onze kredieten betreft duurzame sectoren in de reële economie. De verdeling over de sectoren is als volgt: milieu (49%), sociaal (29%), cultuur (15%) en overig (7%).

Financiering van ondernemingen die duurzamer willen worden heeft tot dusver bij de kredietverlening van de bank nog onvoldoende aandacht gekregen. In 2014 en de jaren daarna zal dit moeten veranderen.

Het verhoudingscijfer kredieten/spaargelden is gedaald. Dit betekent dat minder tegoeden werden gebruikt voor kredietverlening aan de kernsectoren.

Verhogen van het aandeel particuliere hypotheken, als percentage van de totale kredietverlening.

Hypotheken voor duurzame woningen zijn ontwikkeld en op de markt gebracht in Nederland, België en Spanje. Duurzame hypotheken waren goed voor EUR 274 miljoen aan verstrekte kredieten (2012: EUR 189 miljoen).

Stimuleren van medewerkers om deel te nemen aan vernieuwing en ontwikkeling van de organisatie.

Tijdens de wekelijkse maandagochtendbijeenkomsten komen medewerkers van alle vestigingen en business units bijeen en bespreken voor de bank belangrijke vraagstukken.

Het Visionair Leiderschap-programma is verder ontwikkeld en telt op dit moment 15 deelnemers.

Uit een in 2013 gehouden onderzoek bij de Nederlandse vestiging en bij het hoofdkantoor, bleek dat medewerkers zeer gemotiveerd en betrokken zijn voor wat betreft hun werk bij de bank. De totaalscore van het onderzoek bedroeg 7,9 (op een schaal van 10), vergeleken met 7,4 voor de financiële markt als geheel. In België is in 2012 een soortgelijk onderzoek uitgevoerd met ook zeer positieve resultaten. In 2013 vond de jaarlijkse ‘Co-worker Conference’ plaats in Berlijn, waaraan 120 medewerkers deelnamen. Het thema van de bijeenkomst was ‘Societal renewal through Arts and Culture’.

Triodos Bank wil gezien worden als de referentie voor hoe duurzaam bankieren in praktijk gebracht kan worden. De bank wil bijdragen aan een diverse, transparante en duurzame financiële sector.

De bank speelt in elk van de landen waarin we actief zijn, een belangrijke rol als referentiepunt. Dat gebeurt onder andere door zitting te nemen in belangrijke overheidscommissies en commentaar te leveren op voorstellen vanuit het perspectief van duurzaam bankieren. Zo hebben we gereageerd op het ‘groenboek’ over langetermijnfinanciering van de Europese Unie.

We hebben deelgenomen aan debatten over de toekomst van de bankensector tijdens grote evenementen, en we hebben ons geprofileerd in de media en via on- en offline activiteiten.

Alle vestigingen kregen uitgebreide aandacht in de media. Er was grote interesse in de visie van Triodos Bank op bankieren en de financiering van duurzame ondernemingen en projecten.

Er zijn casestudies over het bedrijfsmodel en de activiteiten van Triodos Bank geschreven voor een MBA-cursus aan de Harvard Universiteit en aan het Massachusetts Institute of Technology.

Triodos Investment Management (TIM)

Onze belangrijkste strategische
doelstellingen

Resultaten 2013

Triodos Investment Management richt zich op de beleggingsfondsen en wil deze niet alleen uitbreiden maar ook verder verdiepen.

Het totaal beheerd vermogen bedraagt op dit moment EUR 2,5 miljard waarmee de ambitieuze doelstelling ruimschoots overschreden is.

De microfinancieringsfondsen hebben leningen verstrekt aan 110 microfinancieringsinstellingen en andere financiële organisaties (2012: 99) actief in 44 landen (2012: 45).

In 2013 werden via deze banken/instellingen 7,9 miljoen spaarders (2012: 6,4 miljoen) en 8,4 miljoen kredietnemers (2012: 6,9 miljoen) bereikt.

Blijven innoveren en activiteiten ontwikkelen die de missie van Triodos Bank ondersteunen, in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe impactbeleggingsfondsen.

Twee nieuwe impactbeleggingsfondsen zijn ontwikkeld. Triodos Organic Growth Fund: een private equity ‘evergreen’ fonds (gelanceerd in januari 2014) en een herstructurering van Triodos Sustainable Trade Fund. Een herpositionering van de Socially Responsible Investment Funds wordt voorbereid. Deze herpositionering zal naar verwachting in 2014 vorm krijgen. Het management van het Ampere Fund zal begin 2014 worden overgedragen aan een andere beheerder, waardoor het totaal beheerd vermogen van TIM daalt met bijna EUR 221 miljoen.

Triodos Bank Private Banking

Onze belangrijkste strategische
doelstellingen

Resultaten 2013

Verder ontwikkelen van Private Banking als een belangrijke aanvulling op het retail-productaanbod van Triodos Bank. Hiermee wil de bank inspelen op de vraag naar een holistische benadering waarbij financieel advies, financiële rendementen en persoonlijke waarden voor klanten worden gecombineerd. Ontwikkelen van een zinvolle dialoog met deze klanten.

In 2013 werd een op maat gemaakt dienstenaanbod geïntroduceerd voor klanten met belegbare activa van EUR 300.000 tot EUR 500.000. Daarin worden duurzaamheidwaarden en gezonde risico/rendementsprofielen gecombineerd.

Daarnaast heeft de focus op de doelgroep zakelijke klanten geleid tot een bijzondere vergadering. Ook is er een nieuw thematisch tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt geïntroduceerd.

Vernieuwde content op de website en een klantenonderzoek is uitgesteld tot 2014 als gevolg van beperkte capaciteit.

Risicomanagement – het bankbedrijf

Triodos Bank is sinds haar oprichting gericht op vernieuwing. En dat gold ook voor 2013. Voor een helder beeld van die vernieuwende rol als bank is het belangrijk inzicht te geven in risico’s en de invloed daarvan op de werkzaamheden van banken in het algemeen en van Triodos Bank in het bijzonder.

Bancaire activiteiten brengen per definitie risico met zich mee. Regelgeving geeft banken de kaders waarbinnen adequaat risicomanagement plaatsvindt. Het feit dat wij ons richten op de reële, duurzame economie en die nu en in de toekomst financieren, helpt Triodos Bank bij het effectief verminderen van risico’s. In deze zin helpt onze missie bij het risicomanagement en maakt deze Triodos Bank tot een solide instelling die in staat is om haar rol te spelen in een veelkleurige, duurzame en transparante bankensector. Hoe we ons in 2013 hebben ontwikkeld en welke activiteiten we hebben ondernomen, beschrijven we in meer detail in dit jaarverslag.