Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies zoals uiteengezet in het hoofdstuk Corporate Governance: de Audit & Risk Committee en de Nomination & Compensation Committee. Beide commissies zijn in de loop van het jaar separaat bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de Raad van Commissarissen, waar de formele besluitvorming plaatsvindt.

De samenstelling van de commissies is als volgt:

Audit & Risk Committee

  • Margot Scheltema (Voorzitter)
  • Marcos Eguiguren Huerta
  • Carla van der Weerdt
  • Ernst-Jan Boers (vanaf 23 mei 2014)

Nomination & Compensation Committee

  • Mathieu van den Hoogenband (Voorzitter)
  • David Carrington
  • Aart Jan de Geus (vanaf 23 mei 2014)

Voor nadere informatie over de leden van de Raad van Commissarissen, zie de biografieën.

Activiteiten van de Audit & Risk Committee

Bijeenkomsten, samenstelling, werkwijze

De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2014 vier keer bijeengekomen. Alle bijeenkomsten werden bijgewoond door de Chief Financial Officer, het Hoofd Interne Audit, het Hoofd Risicomanagement en de externe accountant van Triodos Bank. Daarnaast is er eenmaal in afwezigheid van de Directie met de externe accountant gesproken. De voorzitter van de ARC heeft ook enkele afzonderlijke besprekingen met de externe accountant gevoerd.

Ernst-Jan Boers is na zijn benoeming als Commissaris in mei toegetreden tot de ARC. De Commissie zal bij haar beraadslagingen profiteren van zijn recente bancaire ervaring. Het secretariaat van de ARC is eveneens versterkt.

In de loop van het jaar heeft de ARC haar werkwijze in lijn gebracht met de sterkere focus van Triodos Bank op risicomanagement. Als gevolg hiervan zullen twee van de vier bijeenkomsten van de ARC gericht zijn op risico, terwijl audit- en andere kwesties minder prominent op de agenda zullen staan. Resultaat en auditkwesties zullen in de andere twee vergaderingen bovenaan de agenda staan.

In haar eindejaarsevaluatie heeft de ARC zich ervan overtuigd dat de cijfers door de externe accountant zonder materiële wijzigingen waren goedgekeurd, er geen onvoorziene omstandigheden onder haar aandacht zijn gebracht en alle administratieve beslissingen en aannames afdoende zijn onderbouwd en goedgekeurd. De ARC heeft ook de kwartaalresultaten van Triodos Bank grondig bestudeerd.

De interne-auditfunctie bleef werken aan de ontwikkeling van haar positie als derde verdedigingslinie binnen Triodos Bank. De Directie brengt nu uitstaande auditkwesties inzake haar bezoeken aan vestigingen en business units standaard te berde. Er dient nog verdere aandacht te worden besteed aan de follow-up van de audit. De efficiëntie van de auditafdeling, zoals gemeten aan de hand van een aantal KPI’s, is in 2014 verbeterd. Deze ontwikkeling zal in 2015 worden voortgezet en de ARC zal een en ander nauwgezet volgen.

In het kader van haar reguliere agenda heeft de ARC de jaarlijkse update van risicobereidheidsframework en -verklaringen bestudeerd, evenals de jaarlijkse ICAAP- en ILAAP-rapportages aan De Nederlandsche Bank (DNB). Onder leiding van een nieuwe Directeur Risk is een aantal verbeteringen op het gebied van risicomanagement doorgevoerd. De reguliere beoordeling van het concentratierisico van Triodos Bank heeft geleid tot verdere diversificatiemaatregelen, met name door zich minder te richten op zonne-energie sector. Er is met succes een nieuwe risicoclassificatiemethode doorgevoerd die in de toekomst een aantal andere voordelen, waaronder kansen voor dynamische krediettarifering, met zich mee zal brengen. Er is een grondige analyse gemaakt van zowel het kredietrisico als het renterisico en er zijn nieuwe benaderingen gepresenteerd aan de ARC en vervolgens aan de DNB. De ARC is verheugd over het creëren van deze instrumenten en bijbehorende beleidsdocumenten, die deel uitmaken van het verbeterde framework voor risicomanagement dat in de loop van het jaar is ingesteld.

Ten slotte was de ARC nauw betrokken bij het selectieproces voor een nieuwe accountant met ingang van het verslagjaar 2016. Er is een zorgvuldig aanbestedingsproces uitgevoerd en in mei 2015 zal een voorstel worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering.

Activiteiten van de Nomination & Compensation Committee

De Nomination & Compensation Committee (NCC) is zes keer formeel bijeengekomen. De leden van de NCC hebben ervaring op seniormanagementniveau en kennis van – en ervaring met – performancemanagement en beloningen. Bovendien winnen zij in specifieke gevallen advies in bij onafhankelijke, externe deskundigen.

Een van de belangrijkste taken van de NCC is het adviseren van de Raad van Commissarissen over het algemene beloningsbeleid van Triodos Bank en het vaststellen van het beloningspakket van de Statutaire Directie. Ook adviseert NCC de Raad van Commissarissen over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het beloningspakket van Managing Directors die direct onder de Statutaire Directie vallen. Het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank is in lijn met Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van beloningen in de bancaire sector. Nadere informatie over het internationale beloningsbeleid vindt u in de (PDF:) Engelstalige Annual Accounts. In 2014 hebben externe adviseurs een 3-jaars benchmarkvergelijking met de markt uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een kleine aanpassing van de marktreferenties die werden gebruikt om dit beleid te beheren.

De nominatiekwesties in 2014 bestonden onder andere uit de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de voordracht van Jellie Banga als Statutair Directeur, en de werving van een Corporate Secretary. De voorzitter van de NCC en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben samen persoonlijke beoordelingsgesprekken gevoerd met de Statutair Directeuren en hebben daarbij prioriteiten gesteld voor 2015. De NCC was tevens betrokken bij een exitgesprek met een directeur.

De NCC heeft in het kader van een programma voor permanente educatie een tweedaagse trainingssessie georganiseerd voor de Raad van Commissarissen en de Directie. In 2014 was het programma gericht op interne governancekwesties en op de essentie van Triodos Bank in de bredere strategie van de bank.