Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Mondiale context – Header image (foto)

De GABV-scorecard

De Global Alliance for Banking on Values (GABV) heeft de scorecard ontwikkeld om stakeholders een integraal overzicht te geven van de duurzaamheidsprestaties van individuele instellingen en ze uiteindelijk in staat te stellen om de duurzaamheidsprestaties van verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Triodos Bank publiceert haar scorecard voor het tweede jaar op rij. In de toekomst zullen alle GABV-leden en andere banken er gebruik van maken om de transparantie rond de duurzaamheidsprestaties van banken te vergroten voor nog meer stakeholders

Bekijk de duurzaamheidsprestaties van Triodos Bank in de GABV-scorecard via onderstaande tabs:

Overzicht

De scorecard maakt onderscheid tussen basisvereisten, kwantitatieve factoren aangevuld met een korte toelichting, en kwalitatieve elementen. Deze hoofdstukken bevatten nadere gegevens over de missie en transparantie van een bank, bouwen hierop voort met zorgvuldig geselecteerde gegevens die aangeven in welke mate een bank duurzaamheid als kernactiviteit heeft en lichten toe hoe een duurzaamheidsagenda zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk van een bank en haar medewerkers.

Basisvereisten

Toon de Basisvereisten

Kwantitatieve factoren

Toon de Kwantitatieve factoren

Kwalitatieve elementen

Toon de Kwalitatieve elementen

Basisvereisten

Gereguleerde financiële instelling

Triodos Bank is een gereguleerde financiële instelling met vestigingen in Nederland, waar tevens haar hoofdkantoor zich bevindt, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank N.V. valt onder het regelgevingskader van DNB. Alle entiteiten van Triodos Bank, inclusief al haar vestigingen, staan onder toezicht van DNB. Triodos Bank valt onder het depositogarantiestelsel dat bescherming biedt voor spaartegoeden en deposito's tot EUR 100.000.

Triodos Bank biedt een compleet pakket bancaire diensten in de meeste landen waarin zij opereert, neemt tegoeden aan, verstrekt kredieten en verleent betalingsdiensten in al die landen.

Kamer van Koophandel: Utrecht 300624150000. Bankvergunning sinds 1980 op grond van Art. 2:13, lid 1, Wft “Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten”.

Missie

Triodos Bank streeft ernaar:

 • bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;
 • het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien.

Triodos Bank is de enige pan-Europese waardengedreven bank.

Meer informatie over de missie van Triodos Bank vindt u op de website.

Transparantie in verslaglegging

Triodos Bank streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in impactrapportage in de bancaire sector. Daartoe publiceert de bank op verschillende manieren gegevens van al haar kredieten in elk land waarin zij opereert, waaronder via ‘Mijn Geld Gaat Goed’, een online tool op al haar websites, via een mobiele app in Nederland (de eerste app ter wereld waarmee klanten van een bank kunnen zien welke ondernemingen met hun spaargeld worden gefinancierd), en door middel van on- en offline berichtgeving.

In het online jaarverslag van Triodos Bank staan interviews met ondernemers die door Triodos Bank worden gefinancierd en met medewerkers die toelichting geven op de impact van de activiteiten van de bank.

Als instelling die bij haar activiteiten positieve impact als uitgangspunt heeft, heeft Triodos Bank altijd een verslag opgesteld waarin haar financiële en niet-financiële impact is geïntegreerd. Dit jaar zijn de impactgegevens van de bank voor het eerst aan een accountantscontrole onderworpen en in het jaarverslag 2014 verwerkt. Triodos Bank heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de GRI-verslaggevingsrichtlijnen, heeft de laatste vijf jaar op A+ niveau in haar jaarverslag gerapporteerd, en heeft nu de G4-richtlijnen van de GRI overgenomen waarin voor de bank en haar stakeholders belangrijke zaken bij de verslaglegging centraal worden gesteld.

Triodos Bank heeft haar medewerking verleend en is een actieve stakeholder in de Principles for Investors in Inclusive Finance, onderdeel van de VN Principes voor Verantwoord Investeren (UNPRI). Ook heeft de bank zitting in onder andere de Investors Council van het Global Impact Investing Network.

De beleggingsfondsen van Triodos Investment Management publiceren jaarverslagen en organiseren Algemene Vergaderingen voor hun beleggers, waarbij zij in contact kunnen treden met medewerkers van deze fondsen.

Klanten kunnen direct in contact komen met de ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd via van speciale evenementen in alle landen, en ook tijdens de Algemene Vergadering van de bank.

Kwantitatieve factoren

Deze cijfers bieden inzicht in drie essentiële elementen van de activiteiten van een bank, die alle nauw verband houden met de mate van duurzaamheid van die bank;

 • de financiële levensvatbaarheid van de instelling,
 • haar focus op de reële economie (dat deel van de economie dat zich richt op productie van ‘echte’ goederen en diensten, in tegenstelling tot dat deel van de economie dat zich richt op handel op de financiële markten),
 • en de mate waarin de bank zich bij haar activiteiten richt op een 'triple bottom line' van sociale (people), ecologische (planet) en economische (prosperity) belangen.

Deze indicatoren werden afgeleid van de principes voor duurzaam bankieren, waarin de belangrijkste pijlers van wat een bank tot een waardengedreven bank maakt worden beschreven.

Veerkracht van de bank via inkomsten – 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen 0,45%*

(2013: 0,41%)

Het rendement op eigen vermogen vertelt u hoe winstgevend een bank is en is een goede maatstaf voor de bedrijfsprestaties van een bank. Dit is belangrijk omdat duurzame banken financieel veerkrachtig moeten zijn zodat ze ook op lange termijn een positieve impact hebben.

Het is redelijkerwijs aannemelijk dat als van een bank de winsten buitensporig hoog zijn, deze bank onverantwoorde risico's neemt en deze winst ten koste gaat van haar klanten.

* Dit cijfer is gecorrigeerd, en is nu exclusief een eenmalige bankenheffing van EUR 8,3 miljoen die dient als bijdrage aan de redding van SNS Bank in 2014.

Marktvergelijking – 3-jarig gemiddeld rendement op eigen vermogen 0,28%

(2013: 0,29%)

Om goed te begrijpen hoe winstgevend een bank is en om geen appels met peren te vergelijken, moet de winstgevendheid van een bank worden vergeleken met die van andere banken in dezelfde markt.

Hoewel Triodos Bank kantoren heeft in vijf landen, hebben wij ons voor deze marktvergelijking beperkt tot in Nederland gevestigde banken. De scores zij gewogen naar rato van de omvang van de bankbalansen (hoe groter de bank, hoe meer gewicht). We hebben daarbij alleen de activa per einde jaar meegenomen (en niet het dagelijkse, maandelijkse of kwartaalgemiddelde van de activa omdat die getallen niet altijd beschikbaar zijn).

Veerkracht van de bank via kapitaal – eigen vermogen/balanstotaal 9,8%

(2013: 10,1%)

Het verhoudingscijfer eigen vermogen/balanstotaal laat zien hoe sterk een bank is. Het omvat de totale balans. Dit betekent dat het een transparante en conservatieve maatstaf is van de veerkracht van een bank. Dit is belangrijk voor waardengedreven banken die zijn gericht op blijvende voordelen voor de maatschappij, en dus sterke kapitaalposities willen ontwikkelen waarmee ze op lange termijn sterker worden.

Andere ratios, zoals risicogewogen activa, worden voor hetzelfde doel gebruikt maar zijn ingewikkelder en minder transparant. De GABV scorecard heeft bewust gekozen voor de ratio eigen vermogen/balanstotaal.

Ter vergelijking: een benchmark van 8% is aanzienlijk hoger dan wat op grond van regelgeving is vereist. De verhouding eigen vermogen/balanstotaal van Triodos Bank scoorde consequent ruim boven dit niveau.

Veerkracht van de bank via kwaliteit van de activa – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal 3,0%

(2013: 2,8%)

Activa van mindere kwaliteit (zoals kredieten aan ondernemingen die moeite hebben om deze terug te betalen) op een niveau dat aanzienlijk hoger ligt dat het marktgemiddelde zijn doorgaans geen goed teken voor banken omdat daaruit blijkt wat het risico is voor toekomstige verliezen.

Waardengedreven banken zouden sterkere relaties met hun klanten moeten hebben en een beter inzicht in hun activiteiten en de sectoren waarin ze actief zijn. Hierdoor wordt de kans dat er iets mis gaat bij kredieten en beleggingen al kleiner, en zou het werken aan problemen bij klanten eenvoudiger moeten zijn. Goede relaties met klanten en sector kennis vormen de kern van de manier waarop Triodos Bank bankieren benadert.

De verhouding activa van mindere kwaliteit/balanstotaal van Triodos Bank ligt in alle landen waar de bank actief is onder het marktgemiddelde.

Marktvergelijking – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal 2,20%

(2013: 2,26%)

De kwaliteit van de activa van een bank moet worden vergeleken met banken in dezelfde markt om een goed inzicht te krijgen in hoe de bank echt presteert.

De ratio laag-gekwalificeerde activa ten opzichte van de totale activa van Triodos Bank liggen onder het marktgemiddelde in de landen waarin de bank actief is.

Veerkracht van de bank via liquiditeiten van klanten – activa van mindere kwaliteit/balanstotaal 87,9%

(2013: 87,6%)

Banken financieren hun activa (zoals kredieten, beleggingen en verdere activiteiten) met geld dat:

 • door klanten bij hen is ingelegd, en/of
 • van anderen (veelal andere banken) is geleend en vervolgens is doorgeleend aan klanten, dan wel
 • afkomstig is van beleggers.

Een groot deel van de geleende gelden op markten ter financiering van de activiteiten van een bank is, per definitie, risicovoller omdat markten volatieler zijn. Banken zijn zowel sterker als meer waardengedreven naarmate meer van het geld waarmee ze hun activiteiten financieren afkomstig is van klanten.

Een hoge mate van financieringen vanuit tegoeden van klanten suggereert een sterke verbinding met klanten en de reële economie - beide belangrijke elementen van een waardengedreven bank.

Triodos Bank financiert al haar uitgeleende gelden met tegoeden van klanten.

Activa die worden ingezet voor de verhouding reële economie/balanstotaal 59,6%

(2013: 55,0%)

Waardengedreven banken zijn rechtstreeks verbonden met de financiering van de reële economie omdat ze zo een positieve impact kunnen hebben op levenskwaliteit en het milieu kunnen beschermen. Triodos Bank houdt zich daarom uitsluitend bezig met financiering van en investering in de reële economie.

De activa in de reële economie van een waardengedreven bank moeten daarom relatief hoog zijn. Dienovereenkomstig moeten activa in de financiële economie relatief laag zijn omdat die hooguit indirect impact hebben op de kwaliteit van leven.

Triodos Bank streeft naar een verhouding kredieten (alle in de reële economie)/tegoeden van 65 tot 70% om er zeker van te zijn dat ze altijd over genoeg geld (of liquiditeiten) beschikt om haar klanten de tegoeden te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt. In welke instellingen deze overtollige liquiditeiten worden belegd wordt aan een duurzaamheidsbeoordeling onderworpen. In 2014 werden ze onder andere ingelegd bij ‘neutrale’ organisaties, zoals Nederlandse gemeenten.

Opbrengsten uit de reële economie/balanstotaal 81,6%

(2013: 75,0%)

Naarmate een bank een groter deel van haar inkomsten verdient in de reële economie, maakt ze niet alleen meer het verschil in het leven van mensen maar wordt ze daardoor als instelling ook veerkrachtiger.

Inkomsten uit de financiële economie zijn vaak volatieler, staan verder af van het leven van mensen, zijn zeer waarschijnlijk niet duurzaam en betekenen dat een bank op lange termijn minder veerkrachtig is.

Activa die worden ingezet voor triple bottom-line/balanstotaal 59,6%

(2013: 55,0%)

Dit cijfer geeft de beste indicatie van het streven naar duurzaamheid van een bank. 'triple bottom line'-activa betekenen niet alleen activa in de reële economie. Ze verwijzen specifiek naar activa gericht op positieve maatschappelijke, ecologische en economische voordelen.

Triodos Bank financiert uitsluitend dit soort ondernemingen. Als zodanig zijn alle activa van Triodos Bank in de reële economie 'triple bottom line'-activa.

Niet alle activa zullen echter worden geïnvesteerd, omdat de bank liquiditeiten beschikbaar moet houden om haar klanten te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen van de markt, zoals het terugbetalen van bij haar ingelegde spaargelden.

Kwalitatieve elementen

Leiderschap

De leiding en het bestuur van Triodos Bank zijn gericht op duurzaamheid. De diversiteit van haar leiders weerspiegelt deze cultuur.

Waarom?

Een triple bottom-line (people, planet en prosperity)-benadering als kern van de identiteit van de organisatie bepaalt alles wat ze doet, inclusief haar benadering van leiderschap en governance.

Alle medewerkers van Triodos Bank, in het bijzonder medewerkers met leidinggevende functies, worden aangetrokken vanwege hun affiniteit met de duurzame waarden van de bank, en om hun vakmanschap. De bank is ervan overtuigd dat een divers samengesteld team leidt tot een gezondere cultuur en een positief effect zal hebben op haar prestaties.

Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur van het Administratiekantoor worden benoemd op basis van de mate waarin ze hun professionele expertise kunnen combineren met hun binding met de waarden van de bank. Indien een prioriteit moet worden toegekend aan een van deze twee elementen, bijvoorbeeld in het geval er een Voorzitter van de Raad van Commissarissen moet worden benoemd, staan de waarden op de eerste plaats.

Alle bestuursorganen van Triodos Bank streven naar brede diversiteit in samenstelling en een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht.

De bank kiest voor geen notering aan een beurs. Het aandelenkapitaal van de bank is ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het Bestuur van het Administratiekantoor) dat volledig bevoegd is om alles te doen ter bescherming van de missie, de continuïteit van de onderneming en de financiële belangen van de houders van certificaten van aandelen Triodos Bank.

Hoe?

De prestaties van medewerkers worden beoordeeld naar de mate waarin deze bijdragen aan de realisatie van de missie van de bank. Bij werving van directieleden en beoordeling van hun prestaties wordt gekeken naar duurzaamheidsaspect.

Informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarisseninclusief expertice en ervaring van de leden in een competentiematrix, wordt jaarlijks gepubliceerd. Leden van de Raad komen regelmatig bijeen met stakeholders van Triodos Bank.

De Raad van Commissarissen streeft naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels wordt bezet door alleen mannen of vrouwen.

Medewerkers van de bank, een lid van de Raad van Commissarissen en een lid van het Bestuur van het Administratiekantoor hebben samen gewerkt aan een strategisch perspectief voor de bank voor de komende 10 jaar. De essentie van Triodos Bank, haar visie en missie waren daarbij uitgangspunt.

Wat?

De CEO en de Directieleden spreken regelmatig als deskundigen over waardengedreven bankieren op evenementen en via media-artikelen in hun land. In 2014 betekende dit:

 • Namens Europa lidmaatschap van de CEO van Triodos Bank aan de Social Investment Taskforce van de G8
 • het auteurschap van ‘Impact Investing for Everyone’, een rapport waarin een lans wordt gebroken voor uitbreiding van impact investing naar retailklanten
 • medeoprichting door Triodos Bank van de Global Alliance for Banking on Values, waarvan de CEO van de bank voorzitter is
 • medeoprichting door Triodos Bank van het Sustainable Finance Lab, een denktank met wetenschappers uit verschillende disciplines met als doel het bouwen aan een duurzamer en robuuste banksector. In 2014 heeft het Sustainable Finance Lab verschillende presentaties en evenementen georganiseerd.

Met ingang van mei 2014 telde de Raad van Commissarissen vijf mannelijke en twee vrouwelijke leden (circa 70/30%), en vormde met de brede expertise en met vertegenwoordigers uit Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België een goede internationale afspiegeling.

Het Bestuur van het Administratiekantoor telt vijf leden: drie vrouwen en twee mannen (60/40%) met een brede expertise. De leden van het Bestuur zijn afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje en de Verenigde Staten.

Het Bestuur neemt deel aan een permanente-educatieprogramma. In 2014 bestond dat onder andere uit aandacht voor de kernwaarden van Triodos Bank en de persoonlijke en professionele relevantie daartoe.

Organisatiestructuur

De bank is zo georganiseerd dat haar missie wordt ondersteund.

Waarom?

De organisatiestructuur van Triodos Bank is vanaf het allereerste begin ontwikkeld op basis van haar missie en overwegingen van duurzaamheid.

Hoe?

Het bedrijfsmodel van Triodos Bank is gericht op het realiseren van haar missie via een veerkrachtige ondernemende instelling.

Naast een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de activiteiten van de bank en de Directie adviseert om in het belang van de organisatie te handelen is Triodos Bank zo georganiseerd dat haar missie en de belangen van haar certificaathouders worden geborgd. Om die reden zijn alle aandelen van Triodos Bank ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos (het 'Administratiekantoor'). Het Administratiekantoor geeft op zijn beurt certificaten van aandelen Triodos Bank uit aan particuliere en institutionele beleggers. Deze certificaten belichamen de economische aspecten van de aandelen van Triodos Bank NV. Daarnaast oefent het Administratiekantoor het stemrecht uit op de aandelen Triodos Bank NV. In zijn stemgedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor zich leiden door de waardes, doelstelling en missie van Triodos Bank, het belang van de certificaathouders en het belang van de bank als onderneming. De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Triodos Bank onderhoudt zelf een platform voor transacties in certificaten.

De vestigingen van de bank hebben locale en sectorale expertise waardoor ze goede relaties kunnen aangaan met en financieringen kunnen verstrekken aan duurzame ondernemingen ten behoeve van de langetermijnbelangen van ondernemers en de duurzame sectoren waarin zij opereren.

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank, heeft 17 beleggingsfondsen in beheer. Deze fondsen investeren uitsluitend in duurzame sectoren zoals kunst en cultuur, microfinancieringsinstellingen (inclusive finance), duurzame handel, biologische landbouw en voeding, energie en klimaat, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid (SRI).

Private Banking biedt advies aan vermogende particulieren, 'family offices' en organisaties die met duurzame impact willen beleggen.

Wat?

Door de organisatiestructuur van Triodos Bank en de manier waarop zij stakeholders benadert, wordt participatie gestimuleerd. Zo hebben in 2014 5.000 van de 31.000 certificaathouders een enquête ingevuld. Naast de Algemene Vergadering van Triodos Bank en Algemene Vergadering van de beleggingsfondsen hebben er in alle landen waar Triodos Bank actief is in 2014 evenementen plaatsgevonden waar klanten medewerkers en ondernemers die door Triodos Bank werden gefinancierd elkaar konden ontmoeten. Triodos Bank heeft ook voor de eerste keer op haar Nederlandse hoofdkantoor een speciale bijeenkomst voor stakeholders georganiseerd, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van al haar stakeholdergroepen. De resultaten van die bijeenkomst werden gebruikt als basis voor de materialiteitsanalyse in dit verslag.

Ook in 2014 heeft Triodos Bank uitsluitend kredieten verstrekt aan duurzame sectoren: Milieu (44%, 2013: 49%), Sociaal (26%, 2013: 29%) en Cultuur (14%, 2013: 15%). Bovendien zijn in de categorie ‘Overige’ opgenomen kredieten (16%) op duurzaamheid gescreende kredieten aan neutrale organisaties zoals lokale overheden.

In 2014 ontvingen 403 organisaties (2013: 401) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,3 miljoen (2013: EUR 0,4 miljoen).

Triodos Investment Management komt met een nieuw model voor impactinvesteringen: langetermijn private equity dat de missie en waarden van duurzame bedrijven onderschrijft en niet exit-gedreven is. De beschikbaarheid van dergelijk langetermijnkapitaal is van groot belang voor de verdere expansie van de snel groeiende sector van biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. In januari 2014 is een nieuw beleggingsfonds gelanceerd (Organic Growth Fund) dat langetermijnkapitaal investeert in Europese koplopers in deze sector om verder te kunnen groeien.

Producten en diensten

De kernproducten en -diensten van Triodos Bank zijn eerlijk en transparant en dragen rechtstreeks bij aan haar streven naar duurzaamheid.

Waarom?

De belangrijkste producten en diensten van Triodos Bank weerspiegelen haar missie. De producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld om spaarders en beleggers te verbinden met duurzame ondernemingen en projecten. Een hoogwaardige dienstverlening is in lijn met deze doelstellingen. Deze focus blijkt ook uit alle strategische en beleidsinspanningen, ongeacht de specifieke discipline binnen de bank.

Schenkingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van financiering. Daarom is Triodos Foundation actief in alle landen waarin Triodos Bank opereert.

Hoe?

Duurzaamheidscriteria worden beschreven in beleidsdocumenten over de positieve en negatieve screeningcriteria, op basis waarvan financierings- en investeringsbesluiten worden genomen. In de praktijk liggen de duurzaamheidscriteria ten grondslag aan de ontwikkeling van alle nieuwe producten als expliciet onderdeel van het innovatieproces.

Alle medewerkers letten erop dat leveranciers voldoen aan duurzaamheidscriteria. De afdeling Vendor management houdt bovendien toezicht op deze relaties met leveranciers om zo te garanderen dat duurzaamheidscriteria voldoende aandacht krijgen.

Het productaanbod van Triodos Bank omvat onder andere:

 • beleggingsfondsen in sectoren als inclusive finance, duurzaam vastgoed, cultuur, landbouw en voedsel en energie, waardoor particuliere en institutionele beleggers kunnen beleggen in duurzame sectoren
 • (spaar)tegoeden die uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van duurzame ondernemingen bij alle vestigingen van Triodos Bank
 • Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zijn ontvangen te schenken aan een goed doel
 • Triodos Bank is volstrekt transparant over de manier waarop de (spaar)tegoeden worden ingezet. Alle ondernemingen en projecten die Triodos Bank financiert in alle landen waarin zij opereert staan op haar website.
Wat?
 • De eerste bank-app ter wereld waarmee klanten kunnen zien wat de duurzame impact van hun geld is (nu nog alleen in Nederland)
 • Duurzame hypotheken die energiezuinige huizen stimuleren door middel van een lagere rente op basis van verbeterde milieuprestaties. In 2014 is er EUR 404 miljoen aan hypotheken verstrekt (2013: EUR 274 miljoen)
 • Groei van het aantal klanten tot 530.000 (stijging van 13% ten opzichte van 2013).

Managementsystemen

De managementsystemen van Triodos Bank zijn transparant, de duurzaamheidscriteria zijn bedoeld ter vergroting van de positieve impact van de instelling.

Waarom?

De managementsystemen van Triodos Bank, met inbegrip van risico-evaluatie en management, beheer van liquiditeiten en activa/passiva, alsmede toewijzing van middelen, zijn alle bedoeld ter ondersteuning van de missie van Triodos Bank.

De activiteiten van Triodos Bank worden tevens onderbouwd door Business principles waarin wordt beschreven wat de missie, visie en waarden van de bank zijn en wat deze in de praktijk betekenen.

Hoe?

Triodos Bank heeft positieve duurzaamheisdscriteria voor financieringen en beleggingen. De financieringen en beleggingen moeten bovendien voldoen aan de minimumstandaarden, of negatieve criteria van Triodos Bank. Het kredietrisico wordt lokaal door de vestigingen beoordeeld. Beslissingen over grotere leningen worden gedeeld met de centrale risico-afdeling die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de grotere financiële risico’s en de beoordeling van de duurzame impact van de grotere leningen.

De financieringsstrategie van Triodos Bank is gebaseerd op het in kaart brengen en begrijpen van duurzame sectoren en op nauwe en goede relaties met haar klanten. De strategische keuze van Triodos Investment Management voor ‘Impact Investing’ hanteert dezelfde criteria voor investeringen. Verdere gegevens vindt u via bovenstaande links.

Triodos Bank beschikt over gedetailleerde processen om ervoor te zorgen dat zij met haar middelen haar missie kan realiseren. Met een actief en door externe gecontroleerd Milieumanagementsysteem (EMS) worden de negatieve milieueffecten van alle activiteiten van Triodos Bank in kaart gebracht en verminderd. Door het milieu beleidvoor inkoop, infrastructuur van de gebouwen en producten en diensten worden de milieuprestaties verbeterd.

Wat?

De resultaten van Triodos Bank vertalen zich in haar impact. Deze staan in dit impactverslag en op 'Mijn Geld Gaat Goed', waar alle kredieten zijn vermeld die Triodos Bank heeft verstrekt.

Triodos Bank is klimaatneutraal. Gepubliceerde cijfers over de impact op het milieu bestaan uit de cijfers over energieverbruik, reisgedrag van medewerkers, woon-werkverkeer, papierverbruik, en CO2-uitstoot per fte en per gebouw. Triodos Bank gebruikt 100% duurzame elektriciteit en compenseert 100% van haar CO2-uitstoot. Verdere informatie vindt u in het hoofdstuk Verslag van de Directie en de Jaarrekening.

 • Vluchten – 20% daling per fte (2013: 8% stijging)
 • Het gebruik van videoconferencing, is in 2013 geïntroduceerd om het aantal vluchten van medewerkers te beperken, is in 2014 verdrievoudigd.
 • Kantoorpapier – 11% daling per fte. Het gebruik van drukwerk is gestegen met 4% per fte en met 14% per klant.

Human Resources

De duurzaamheidsmissie van Triodos Bank is het uitgangspunt voor haar stimulerings-, belonings- en prestatiestructuur.

Waarom?

De HR-benadering van Triodos Bank is erop gericht om nieuwe en huidige medewerkers te verbinden met de missie en ze doelstellingen te geven om deze duurzaamheidsfocus te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Hoe?

De verbondenheid tussen medewerkers met de waarden van Triodos Bank wordt verstevigd door middel van wekelijkse medewerkersbijeenkomsten in alle vestigingen, en door een gedegen inwerkproces gericht op verbinding met de missie, waarden en dagelijkspraktijk van Triodos Bank.

Diverse trainingsmodules en cursussen bieden zowel een internationale als lokale focus, bijvoorbeeld via de Triodos Academy, en omvatten onder andere een Values Seminar, een managementontwikkelingsprogramma en een leiderschapsprogramma.

Triodos Bank hanteert een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen om een gezond en simpel systeem te creëren.

Triodos Bank kiest ervoor geen bonussen of optieregelingen aan te bieden aan de leden van de Directie of aan haar medewerkers. Financiële prikkels worden niet als een passende manier beschouwd om medewerkers te motiveren en te belonen. Duurzaamheid is per definitie het resultaat van een gezamenlijke inspanning van teamleden gericht op zowel de korte als de lange termijn.

Een actieve ondernemingsraad in Nederland, België, Spanje en een medewerkersforum in het Verenigd Koninkrijk bieden een extra stem voor medewerkers op alle niveaus.

Wat?
 • De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris in Nederland in 2014 was 9,6 (2013: 9,4).
 • Het aantal medewerkers steeg in 2014 met 11,7%, van 911 tot 1.017.
 • Het aantal vrouwen in managementfuncties bleef stabiel op 40% (2013: 40%).
 • Het ziekteverzuim in 2014 bedroeg 2,6% (2013: 2.5%). Dit is minder dan de doelstelling van 3%.
 • Er namen 118 medewerkers deel aan de verschillende programma's van de Triodos Academy (2013: 82).
 • De jaarlijkse 'Co-worker Conference' vond in 2014 plaats in Brussel (120 aanwezigen) en had als thema ‘Living Unity & Diversity’.
 • Medewerkers namen in 2014 deel aan Values Seminars, een managementontwikkelingsprogramma en een nieuw leiderschapsprogramma.
 • In 2014 ontvingen alle medewerkers, ongeacht hun functie, een extra uitkering van 300 euro voor hun gezamenlijke inzet.

Resultaatrapportage

Triodos Bank brengt op eerlijke, transparante en toegankelijke wijze verslag uit over de impact van haar werk en niet alleen over haar financiële resultaten.

Waarom?

Het vervolgen en rapporteren van financiële en niet-financiële prestaties is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van Triodos Bank.

De strategie van Triodos Bank is het realiseren van haar missie als aanbieder van duurzame producten en diensten, door goede relaties te ontwikkelen waarbij haar waarden vertaald worden naar een geloofwaardig pakket diensten; door als referentiepunt voor duurzaam bankieren; door haar cultuur verder te verankeren in de waarden van de organisatie; door tegelijkertijd haar investeerders een billijke vergoeding te bieden gegeven de huidige economische omstandigheden.

Deze doelstellingen zijn expliciet uiteengezet in een driejaren strategisch plan op afdelings-, nationaal- en bankbreedniveau.

Triodos Bank is van plan binnen vijf jaar leidend te zijn in de bancaire sector op het gebied van impactrapportage.

Hoe?

Alle door Triodos Bank verstrekte kredieten worden gepubliceerd in alle landen waarin de bank opereert.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de sectoren waarin Triodos Bank actief is op haar websites.

Over de niet-financiële impact wordt verslag uitgebracht aan de hand van beschrijvingen van voorbeelden uit de dagelijkse bankpraktijk. Er worden cijfers gebruikt ter onderbouwing van deze kwalitatieve informatie.

Bewijs van impact wordt geïntegreerd met conventionelere bankcijfers, zoals kapitaalratio's waaruit de robuustheid van de bank en haar betrokkenheid bij de financiering van duurzame ondernemingen in de reële economie blijken.

Alle niet-financiële impactcijfers worden teruggerekend naar de impact op mensen. Deze cijfers werden in 2014 gecontroleerd door de externe accountants ter verbetering van de systemen voor het verzamelen en rapporteren van deze informatie.

Wat?

Triodos Bank integreert de verslaglegging over haar financiële en niet-financiële prestaties, met name in dit jaarverslag. Zij garandeert dat beide type cijfers worden gecontroleerd door een externe accountant.

Triodos Bank financiert uitsluiten duurzame ondernemingen. De kredieten zijn in 2014 met 12% gestegen (2013: 8%).

 • Cultuur: 6,2 miljoen mensen konden genieten van podiumkunsten, kunst en cultuur in theaters en van musea in heel Europa (2013: 16,3 miljoen). Het hoge aantal in 2013 was grotendeels te danken aan de financiering van filmmakers in dat jaar.
 • Ouderenzorg: 20.000 mensen (2013: 14.720) hebben gebruik gemaakt van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 249 (2013: 217) zorginstellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd.
 • Biologische landbouw: de biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd produceerden in 2014 het equivalent van ruim 23,6 miljoen (2013: 19 miljoen) gezonde maaltijden. Dat is voldoende om 21.600 (2013: 21.400) mensen gedurende een jaar te voorzien van biologisch voedsel.
 • Eind 2014 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 379 klimaat- en energieprojecten in Europa (2013: 376). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.100 MW (2013: 2.300 MW). Dit was voldoende om 1 miljoen (2013: 1,3 miljoen) Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien.
 • In 2014 bezochten 821.500 mensen scholen en andere educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2013: 587.300).
 • De microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2014 leningen aan 102 (2013: 97) microfinancieringsinstellingen en andere financiële partijen. Deze instellingen zijn gevestigd in 44 landen. Gezamenlijk bereikten ze in 2014 in 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen) en 11 miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen).
 • Nadere cijfers over de niet-financiele impact van Triodos Investment Management vindt u hier.
 • Het aantal klanten steeg met 13% tot 530.000.