Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Sociale projecten – Header image (foto)

Sociale projecten

Impactmetingen

We hebben kredieten verstrekt aan 585 sociale ondernemingen voor een totaalbedrag van EUR 97,1 miljoen. Daarnaast hebben we voor EUR 336,8 miljoen aan kredieten uitstaan aan sociale huisvestingsprojecten – waarmee woonruimte wordt geboden aan circa 9.300 mensen.

Sociale projecten – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening sociale projecten

Percentage van onze kredieten aan de sector sociale projecten

Sociale projecten – 10,2% van onze kredieten aan de sector sociale projecten (cirkeldiagram)
  • 7,9% aan sociale huisvesting
  • 2,3% aan sociale ondernemingen

Financiering van sociale projecten per subsector
(sociale ondernemingen alleen)

Sociale projecten – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op sociale projecten

Er zijn veel sociale organisaties en goede doelen die sociale problemen aanpakken op een manier die ook commercieel haalbaar is. Tegelijkertijd zien we een groei van het aantal sociale ondernemers: mensen die nieuwe bedrijfsmodellen creëren ingegeven door een sociaal motief om een specifieke groep in hun buurt of in de maatschappij te bedienen, vanuit het oogpunt van gedisciplineerd bedrijfsmanagement.

Financiering van de sociale economie

We zien mogelijkheden voor deze opkomende ‘Sociale Economie’-sector om een positieve en belangrijke rol te spelen naast de publieke sector en de conventionele bedrijfssector bij het vormgeven van onze toekomstige economieën.

Onze prioriteiten

Binnen deze sector richten we ons op relaties met vooraanstaande sociale ondernemers die in hun benadering een duidelijk positieve sociale impact laten zien op de gemeenschappen die zij bedienen.

In veel gevallen passen sociale ondernemingen zich aan aan grote veranderingen in de financiering door de overheid en de publieke sector. Als zodanig moeten ze innovatief zijn in hoe ze hun bedrijf organiseren, zodat ze het grootst mogelijke sociale voordeel kunnen realiseren en tegelijkertijd economisch duurzaam zijn.

We zijn er voornamelijk op gebrand bedrijfsmodellen te ondersteunen die het potentieel hebben om schaalbaar te worden en hun impact te vergroten door middel van groei van hun onderneming en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen.

Onze activiteiten

Onze activiteiten binnen sociale projecten bestaan onder andere uit kredietverlening aan organisaties die een positief sociaal voordeel opleveren, variërend van gemeenschapsondernemingen, fairtrade-ondernemingen en sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan kwetsbare en achtergestelde groepen tot non-profit ondernemingen met een sociaal oogmerk en aanbieders van sociale huisvesting.

Praktijkvoorbeeld

Alternatives Familiales
 

Sociale projecten – Praktijkvoorbeeld Alternatives Familiales (foto)

Welke uitdaging ligt aan de basis van jullie project?

Alternatives Familiales is een vzw die actief is in Waals-Brabant, Brussel en Charleroi. Haar missie is het welzijn verzekeren van kinderen en minderjarige jongeren die in een opvanggezin zijn geplaatst als alternatief voor een instelling. Onze organisatie werkt in drie belangrijke domeinen: begeleiding en toezicht op het welzijn van het kind, het onderhoud of herstel van regelmatig contact tussen het kind en zijn familie, en hulp aan het pleeggezin.

Met een team van 18 mensen, onder wie 9 maatschappelijk werkers, een kinderpsychiater en drie psychologen, superviseert Alternatives Familiales momenteel de opvang van 195 kinderen. Het is daarmee een van de grootste onafhankelijke sociale diensten in zijn soort in België. Triodos Bank heeft Alternatives Familiales een hypothecaire lening verleend om het gebouw te kopen dat haar kantoren en activiteiten huisvest. De organisatie huurt dat al sinds 1972.

Guy de Backer, Directeur van Alternatives Familiales, legt de impact uit van zijn organisatie en van de bank die haar financiert:

“Laat me eerst iets verduidelijken. Ons werkterrein is in geen geval commercieel. We zijn een vereniging zonder winstoogmerk, actief in de sociale dienstensector. Ons project was dus geen nieuw businessinitiatief, maar eerder een consolidatie-inspanning.

Het gebouw, dat onze kantoren, ons team van 18 medewerkers en al onze activiteiten huisvest en dat we al 42 jaar huren, werd te koop gezet door de eigenaars. Die wilden profiteren van de stijgende vastgoedprijzen van de afgelopen tien jaar.

We stonden dus voor een dilemma: ofwel ons huis verliezen, ofwel een verhoging van de huur door de nieuwe eigenaars slikken en uiteindelijk toch genoodzaakt zijn een nieuw gebouw te zoeken. Dat was verre van ideaal, aangezien de huurprijzen de laatste tien jaar gevoelig gestegen zijn in de regio. Onze centrale ligging tussen Brussel, Waals-Brabant en Charleroi is bovendien van essentieel belang voor ons werk.”

Met welke innovatie hebben jullie dit probleem aangepakt?

“We hadden geen enkele zekerheid over wat de nieuwe eigenaar met het gebouw van plan was. De enige oplossing om onze continuïteit in de toekomst veilig te stellen, was het dus zelf te kopen. Zo behouden we niet alleen onze centrale ligging, maar consolideren we ook onze activa. Omdat Alternatives Familiales geen commercieel bedrijf is, ging het om een uniek voorstel en ontegensprekelijk een innoverende aanpak van het probleem.”

Welke impact heeft Triodos Bank gehad op jullie activiteiten?

“Triodos Bank heeft samen met ons een hypothecair kredietvoorstel uitgewerkt, om twee belangrijke doelstellingen te realiseren. Eerst en vooral blijven werken vanuit dezelfde centrale locatie, die de afgelopen 42 jaar heel belangrijk was voor onze activiteiten. We voelden ons zo thuis in dit gebouw, dat we als huurders op eigen kosten renovatiewerken hebben uitgevoerd. Het tweede objectief – op langere termijn maar even belangrijk – was onze positie te consolideren en op 25 jaar eigenaar te worden van een waardevol gebouw. De kost is groter dan onze vorige huur. Maar we hebben een maandelijkse onverhaalbare uitgave omgezet in een investering in een eigendom waarvan we hopen en denken dat de waarde zal stijgen.

Triodos Bank beheert ook al tien jaar onze ethische beleggingsportefeuille. Het is een partner die een belangrijke rol gespeeld heeft in onze groei en consolidatie, zodat wij op onze beurt een ononderbroken kwaliteitsservice kunnen bieden aan de mensen die er het meest toe doen, de kinderen en hun gezinnen.”

Welke impact hebben jullie activiteiten in jullie sector?

“We zijn de grootste dienst van zijn soort in onze regio. We superviseren het hele plaatsingsproces in pleeggezinnen, met inbegrip van de opvolging, voor bijna 200 kinderen en minderjarige jongeren, van 2 tot 18 jaar.

Voor de meeste van onze kinderen in de pleegzorg is onze betrokkenheid een langetermijnproject dat hun hele verdere leven bepaalt. Het plaatsen in een opvanggezin is minder gebruikelijk in het zuiden van België dan in het noorden. Maar we weten uit ervaring dat het voor de meeste kinderen een veel beter alternatief is dan de plaatsing in een instelling. Opgroeien in een stabiele en betrouwbare gezinssituatie draagt bij tot de ontwikkeling, de veiligheid en de permanente opvoeding van het kind. Deze oplossing verlicht ook gedeeltelijk de taak van de Staat. Onze bijdrage is in de eerste plaats te pleiten en te zorgen voor een normale gezinsomgeving, zodat risicokinderen net als iedereen en in alle veiligheid kunnen opgroeien en ontwikkelen.”

Welke impact hebben jullie activiteiten op de samenleving?

“Al meer dan 40 jaar lang hebben we de opvang van duizenden kinderen in goede banen geleid, die anders geen gezinsleven zouden gekend hebben. We werken op lange termijn. Wat daarbij belangrijk is, is dat ons team bestaat uit gekwalificeerde maatschappelijk werkers, psychologen en een kinderpsychiater. Onze relatie met de samenleving is essentieel voor onze activiteiten: we plaatsen kinderen niet alleen in een pleeggezin, maar volgen hen ook op zolang dat nodig is.

We vereenvoudigen het contact met de ouders van het kind en we helpen ook de pleeggezinnen. Bovendien promoten we actief – in de mate van het mogelijke – deze dienst bij potentiële pleeggezinnen. Die zijn minder talrijk in onze regio en het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van wat ze kunnen betekenen als pleeggezin. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de samenleving. We hebben dringend meer opvanggezinnen nodig.”

Hoe deelt Triodos Bank jullie visie?

“Op drie manieren: solidariteit, duurzaamheid en transparantie. Op businessvlak zou je onze sector kunnen bestempelen als ‘maatschappelijk verantwoord’. Wat we zo waarderen bij Triodos Bank is dat ze dezelfde maatschappelijk verantwoorde waarden deelt. Ze richt zich ook op langetermijndoelstellingen voor haar klanten, ze promoot zowel maatschappelijke als materiële waarden en werkt open en transparant. Zo ontstaat er vertrouwen, begrip en wederzijds respect.”

De Together Group
 

Sociale projecten – Praktijkvoorbeeld The Together Group (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Zich voorbereiden op een leven zonder criminaliteit is een grote uitdaging voor veel recidivisten. Ex-delinquenten komen vaak uit de gevangenis zonder vaste woon- of verblijfplaats, en met een geschiedenis van drugsgebruik, verbroken relaties, laaggeletterdheid, een strafblad en een beperkt arbeidsverleden. De combinatie van deze factoren kan een grote belemmering vormen voor terugkeer in de maatschappij en bij het vinden van werk. Hierdoor blijven mensen vaak stuurloos en met een zeer laag zelfbeeld achter. Het percentage recidivisten is hoog: 26,1% van alle ex-delinquenten gaat binnen een jaar nadat ze uit de gevangenis zijn ontslagen opnieuw in de fout. Dit gaat voor de maatschappij gepaard met enorme kosten, in het Verenigd Koninkrijk alleen al naar schatting zo'n £ 9,5 tot £ 13 miljard.

Wie wel werk kan vinden loopt minder kans weer in de criminaliteit te belanden - het recidivepercentage voor ex-delinquenten die tot een korte gevangenisstraf zijn veroordeeld en na hun vrijlating geen baan kunnen vinden bedraagt 69%, vergeleken met 32% voor diegenen die wel een baan vinden. De banen liggen echter niet voor het oprapen, en door de hoge werkloosheidscijfers in het Verenigd Koninkrijk is het bijzonder moeilijk voor ex-delinquenten om werk te vinden.

Wat voor innovatie hebt u geïntroduceerd om dit probleem aan te pakken?

Paul Harrod, oprichter van de Together Group, zag een kans om in te spelen op de maatschappelijke behoefte met een zelffinancierend en schaalbaar bedrijfsmodel. Een programma van begeleid betaald werk, vaardigheidstraining en een mentor op maat kan voor veel ex-gedetineerden de weg banen naar zinvol werk. Zo wordt de cirkel van recidive doorbroken waardoor hun leven verandert. Door werkgelegenheid voor ex-gedetineerden te scheppen in de bouwsector dacht Harrod dat hij ze kon laten zien dat het leven meer te bieden heeft dan criminaliteit.

Het concept van de Together Group is gebaseerd op een commercieel duurzaam bedrijfsmodel - het kopen van leegstaande en niet-standaard woningen en het betrekken van ex-delinquenten bij de verbouwing en renovatie ervan. Zodoende krijgen ex-delinquenten het vertrouwen, de opleiding en betaalde werkervaring die zij nodig hebben om vast werk in die sector te vinden. Zodra de panden volledig zijn opgeknapt worden ze weer verkocht en wordt het oorspronkelijke kapitaal, met eventuele winst, opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd ter financiering van aankopen van nieuwe panden en het scheppen van nieuwe banen.

Welke invloed had Triodos Bank op u en uw bedrijf?

Als bestuurder van de Restore Trust is Paul Harrod betrokken geweest bij een gesubsidieerd project waarbij 98 ex-delinquenten werden ingezet bij de renovatie van zes panden in Bristol. Hij was vastbesloten het succes van het project te evenaren met een zelffinancierend en schaalbaar bedrijfsmodel. Hij had echter wel kapitaal nodig om de onderneming te financieren. Contacten in de sociale sector stelden voor om contact op te nemen met Triodos. Hij deed dit, met niet veel meer dan het idee voor het model en hoe het zou kunnen werken.

Triodos Bank heeft vanaf het allereerste begin een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van de onderneming. De aanzienlijke mogelijkheden van het idee voor maatschappelijke impact waren duidelijk. Zonder een bewezen pilotmodel was het echter een risicovol project om in te beleggen en moeilijk te verdedigen op strikt commerciële gronden. Het corporate finance team van Triodos Bank bekeek het echter vanuit een lange termijnperspectief en zag het potentieel van het idee. De bank steunde het project met in het achterhoofd de gedachte dat het in andere steden op een aangepaste schaal nagebootst zou kunnen worden.

Triodos heeft het project gesteund vanaf het idee tot de doorvoering ervan. Daarbij heeft de bank er samen met Paul Harrod aan gewerkt om het bedrijf uit te bouwen van een concept tot een haalbare beleggingspropositie. Een van de eerste stappen was het aanstellen van een team van leiders rond Paul Harrod die ervaring hadden met vastgoedontwikkeling en -herinrichting. Vervolgens is Triodos opgetreden als hoofdadviseur voor de eerste fondsenwerving in 2011. Hierbij wist de bank £ 600.000 aan maatschappelijke beleggingen aan te trekken. De fondsen die daarbij werden aangetrokken waren, samen met de kortlopende financieringen van Triodos Bank, voldoende voor de aankoop en verbouwing van de eerste twee panden van Bristol Together.

[Citaat] “Zonder Triodos zouden we die nooit hebben bereikt,” aldus Paul Harrod. “Triodos was bereid me te helpen om een fantastisch idee om te zetten in een echt bedrijf en de investeringsbereidheid, het advies en de geloofwaardigheid bij beleggers was van essentieel belang voor het succes van deze deal”.

Na de succesvolle pilotfase van Bristol Together heeft Triodos meer kapitaal geworven om Bristol Together te helpen de volgende fase te bereiken. Met een uitgifte van obligaties in 2012 werd nog eens £ 1 miljoen geworven. Dit gebeurde onder andere door innovatief gebruik van belastingverlaging in belang van de gemeenschap (CITR) waardoor een sterk financieel rendement voor beleggers ontstond. In 2013 werd de visie om het model in een tweede regio na te bootsen gerealiseerd met de lancering van Midlands Together. De uitgifte van de Midlands Together-obligatie heeft, mede dankzij Triodos, £ 3 miljoen opgebracht, zodat het model kon worden uitgerold in de West Midlands.

Paul Harrod is nu bezig het bedrijf uit te breiden naar andere delen van het land. De volgende fase in de uitrol van het MVO-model van de Together Group voor Glasgow staat gepland voor 2015, en de Together Group is in gesprek met groepen elders in het land. Als er een sterke maatschappelijke behoefte bestaat en als de juiste omstandigheden om te slagen aanwezig zijn, dan is er alle reden om aan te nemen dat het Together-model in heel het Verenigd Koninkrijk kan worden doorgevoerd. Op die manier worden significante maatschappelijke voordelen geboden via een zelffinancieringsmodel.

Welke impact heeft uw bedrijf gehad op de sector waarin u actief bent?

In een tijd waarin bezuinigingen op de overheidsuitgaven charitatieve instellingen en openbare dienstverlening onder extreme druk hebben gezet, biedt de Together Group een model voor een zelffinancierende oplossing voor meerdere maatschappelijke problemen, en een voorbeeld van de kracht van impact investing bij maatschappelijk en financieel rendement. In 2012 werd de potentie van het project erkend door de bedrijfsorganisatie Social Enterprise UK bij de uitreiking van prijzen voor MVO-ondernemers. Daarbij won Bristol Together de prijs voor startende MVO-onderneming van het jaar

Welke impact had uw bedrijf op de gemeenschap?

De belangrijkste impact van het werk van de Together Group is dat de ex-delinquenten met wie zij samenwerkt de kans wordt geboden om te re-integreren en zo weer actief aan de maatschappij deel te nemen. Bristol Together heeft meer dan 60 mensen aan werk geholpen. Daarbij was er in die periode slechts één geval van recidivisme. Procentueel gezien bedraagt het percentage recidivisten 1,6%, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van ruim 25%. Gedurende de looptijd van de Bristol Together en Midlands Together-obligaties wil de Together Group opleidingen en begeleiding bieden aan zo'n 300 ex-delinquenten. Daarbij wordt meer dan £ 3 miljoen aan salarissen uitbetaald.

In welk opzicht deelt Triodos Bank uw visie?

Het verhaal van de Together Group laat zien hoe een ondernemingsgerichte aanpak oplossingen kan bieden voor de problemen waarmee de mensen aan de zelfkant van de maatschappij te kampen hebben. Door ex-delinquenten mogelijkheden te bieden krijgen ze een kans om hun zelfvertrouwen en waardigheid terug te vinden, de cirkel van recidive te doorbreken en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door de zeer positieve effecten wordt de maatschappij gezonder voor iedereen. Het zelffinancierende karakter van de organisatie maakt haar financieel duurzaam. Haar missie wordt beschermd zonder dat men afhankelijk is van subsidies of overheidsgelden. Het gebruik van innovatieve financiering ten slotte heeft beleggers de kans gegeven een gezond beleggingsrendement te behalen en tegelijkertijd tastbare voordelen aan de maatschappij te bieden.

Methoden

We schatten dat onze kredieten zo’n 45% van de marktwaarde van het vastgoed in sociale huisvesting vertegenwoordigen. Daarbij gaan we uit van een vastgoedwaarde van ongeveer EUR 75.000 per huurder.