Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Investment Management

EUR 2,7 miljard

Het beheerd vermogen
van Triodos Investment
Management steeg tot
EUR 2,7 miljard, een stijging
van 6% (2013: 15% stijging).

  • volle dochter van Triodos Bank
  • wereldwijd leider in ‘impact investing’
  • totaal EUR 2,7 miljard aan beheerd vermogen
  • beheerder van 17 fondsen
  • actief in diverse duurzame sectoren; variërend van microfinanciering tot kunst en cultuur

Inleiding

Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen, is een wereldwijd erkend leider in ‘impact investing’.

Triodos Investment Management beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder klimaat en energie, inclusive finance, duurzame handel, biologische landbouw, biologische voeding en duurzame lifestyle-ondernemingen, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op milieu-, maatschappelijk en governancegebied (ESG).

Triodos Investment Management heeft 17 fondsen in beheer die beleggen in Europa en opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2014 gegroeid met 6% tot EUR 2,7 miljard (2013: 15%).

Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen in deze fondsen beleggen. De beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder Triodos Bank. Met institutionele beleggers, private banken en ‘family offices’ die beleggen in de fondsen onder beheer wordt rechtstreeks contact onderhouden door Triodos Investment Management.

De ontwikkeling en resultaten van de fondsen werken door in het financiële resultaat van Triodos Investment Management. Daarom wordt in dit verslag een overzicht gepresenteerd van zowel de duurzame sectoren als van de activiteiten, risico’s en vooruitzichten van alle relevante fondsen.

Groeiende vraag

Triodos Investment Management heeft als missie het inzetten van geld om een positieve verandering teweeg te brengen. Haar doelstelling als investeerder is met name om als katalysator te fungeren bij de overgang naar een economie waarbij de mens en het milieu op de eerste plaats komen, in lijn met de visie en missie van Triodos Bank.

Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat er, niet in de laatste plaats door de aanhoudende groeicijfers, meer vraag onder beleggers is naar geloofwaardige beleggingen die niet alleen financiële resultaten maar ook echte impact bieden.

In 2014 heeft Triodos Investment Management zich wederom gericht op groei van haar beleggersbestand onder middelgrote institutionele beleggers, private banken, ‘family offices’ en vermogende particulieren.

Triodos Investment Management is voortdurend op zoek naar financiële oplossingen voor uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Zo heeft zij een nieuw beleggingsfonds ontwikkeld, Triodos Organic Growth Fund, dat in januari 2014 is gelanceerd. Triodos Organic Growth Fund is een langetermijn private-equityfonds dat investeert in aandelenkapitaal van toonaangevende, niet-beursgenoteerde ondernemingen in de sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa.

Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van impact investing, waarbij zowel financieel rendement wordt behaald als rendement op maatschappelijk en milieugebied.

In 2014 betekende dit:

  • een reductie met meer dan 430.000 ton CO2 door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 630,7 MW. Dit komt neer op het elektriciteitsverbruik van 323.000 Europese huishoudens;
  • dat 83.418 kleinschalige boeren in 22 landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen. Hierdoor werden 13 verschillende duurzame agrarische producten op internationale markten gebracht;
  • EUR 97 miljoen vermogen onder beheer in kunst- en cultuurinitiatieven; projecten die 2,6 miljoen bezoekers trokken en betaalbare voorzieningen boden aan 2.144 kunstenaars;
  • een stijging van de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving door het beheer van een portefeuille van duurzame kantoorpanden die 60 tot 70% minder CO2 uitstoten dan het gemiddelde gebouw;
  • een groei van inclusive finance-fondsen tot EUR 633 miljoen. In totaal hebben deze fondsen financieringen verstrekt aan 117 opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen hebben in totaal 10,7 miljoen mensen een lening verstrekt en 8,3 miljoen mensen de mogelijkheid geboden om te sparen.

Engagement beursgenoteerde ondernemingen

Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governancegebied.

Via deze Socially Responsible Investment (SICAV I) fondsen maken beleggers deel uit van een streven naar een meer duurzame werkwijze bij een aantal van ’s werelds grootste beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management in 2014 een dialoog gevoerd met bijna 87% van de 287 ondernemingen in het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank.

Eind 2014 beheerden de SRI-fondsen EUR 1.027 miljoen aan activa in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in Europese staats- en bedrijfsobligaties.

De resultaten van de fondsen

Uit de toename over de gehele linie van middelen die aan Triodos Investment Management werden toevertrouwd blijkt de toenemende vraag van beleggers naar duurzame beleggingen. Wereldwijd kiezen beleggers niet alleen voor financiële resultaten maar steeds vaker ook voor zinvolle en meetbare impact. Deze ontwikkeling is van onschatbare waarde bij de overgang naar een duurzamere maatschappij.

Het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management is in 2014 met EUR 149 miljoen gegroeid tot EUR 2,7 miljard, een stijging van 6% (2013: een stijging van 15%).

De overdracht van Ampere Equity Fund naar een andere beheerder per 1 januari 2014 heeft geleid tot een vermindering van het beheerd vermogen met EUR 221 miljoen. Dit werd in de loop van het jaar gecompenseerd door solide instromen bij het merendeel van de beleggingsfondsen, hetgeen heeft geleid tot een netto stijging van het totaal beheerd vermogen.

De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, hebben een duidelijke groei doorgemaakt met 53%. De fondsen zijn in 2014 voor de eerste keer een aanzienlijke mijlpaal van EUR 1 miljard aan beheerd vermogen gepasseerd. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben ook een aanzienlijke groei gerealiseerd met 26% respectievelijk 40%. Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund is eveneens met 7% gegroeid.

De omvang van Triodos Organic Growth Fund bij de lancering van het fonds bedroeg EUR 25,3 miljoen; het beheerd vermogen is in 2014 gegroeid met 16% tot EUR 29,3 miljoen.

Het beheerd vermogen van de Nederlandse impactfondsen Triodos Groenfonds, Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds daalde licht met 6%, 5% en 2%. Triodos Vastgoed had minder last van negatieve herwaarderingen dan in eerdere jaren, waardoor het beheerd vermogen slechts marginaal is gedaald. De resultaten van de portefeuille van het fonds waren met een bezettingsgraad van meer dan 97% wederom sterk. De instroom van nieuw beheerd vermogen in 2014 bij Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds was lager dan verwacht.

De regelgeving voor beleggingsbeheerondernemingen is voortdurend in ontwikkeling, zowel op Europees als op Nederlands niveau. In 2014 heeft Triodos Investment Management de regelgeving van de Europese Richtlijn ‘Alternative Investment Fund Managers Directive’ (AIFMD) doorgevoerd die op 22 juli 2014 van kracht is geworden. Vanaf dat moment heeft Triodos Investment Management een licentie om als alternatieve beleggingsfondsbeheerder te opereren.

In het kader van de AIFMD-richtlijn dienen beheerders ten minste gegevens te publiceren over hun beloningspraktijken voor werknemers wier beroepsactiviteiten van grote invloed zijn op hun risicoprofiel. In 2014 heeft Triodos Investment Management de ‘Code of Excellence’ van DUFAS onderschreven waarin, onder andere, transparantie over het beloningsbeleid wordt behandeld. Alle medewerkers van Triodos Investment Management zijn in dienst bij Triodos Bank. Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De belangrijkste elementen van het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank zijn vermeld in de Principes van Goed Fondsbestuur.

De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) werd eveneens in de activiteiten van Triodos Investment Management doorgevoerd, evenals de Europese Markt Infrastructuur Regulering (EMIR). Triodos Investment Management voldoet volledig aan dit nieuwe regelgevingsklimaat en heeft alle vereiste aanpassingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd.

Verdere stroomlijning van de interne bedrijfsvoering van Triodos Investment Management, waaronder de introductie van een nieuw ICT-systeem voor portfoliobeheer, stond in 2014 eveneens hoog op de agenda.