Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Europees vestigingennetwerk
(Retail en Business Banking)

Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van doorslaggevend belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat expertise op te bouwen en uit te wisselen. De snel groeiende Triodos gemeenschap kan daarvan profiteren. Via een Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank diensten verlenen aan honderdduizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten.

De kernwaarden van de bank verbinden ons met onze klanten. Er zijn ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, variëren soms fors. Specifieke culturele kenmerken beïnvloeden de manier waarop wij werken in een bepaald land of een bepaalde lokale markt.

Zowel particulieren als bedrijven kiezen in toenemende mate voor Triodos Bank. Daardoor ontwikkelden onze bankactiviteiten zich ook in 2014 in positieve zin.

Toevertrouwde middelen

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2014

31.12.2013

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Nederland

2.377,7

38

2.233,3

40

België

1.361,3

22

1.274,2

23

Verenigd Koninkrijk

975,2

16

789,3

14

Spanje

1.420,2

22

1.214,0

21

Duitsland

154,4

2

139,3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

6.288,8

100

5.650,1

100

 

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2014

31.12.2013

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Spaargelden (zonder vaste termijn)

3.036,2

48

2.757,3

49

Spaardeposito’s

1.356,7

22

1.250,0

22

Overige toevertrouwde middelen

1.896,0

30

1.642,8

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

6.288,9

100

5.650,1

100

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen (waaronder spaartegoeden) stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en organisaties te financieren met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. De groei van de toevertrouwde middelen is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie van Triodos Bank bij het financieren van duurzame ondernemers.

11%

Ondanks de sterke
concurrentie op de
spaarmarkt bedroeg
de totale groei van de
Europese vestigingen 11%.

403

In 2014 ontvingen 403
organisaties in totaal een
bedrag aan schenkingen
van EUR 0,3 miljoen.

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, hebben de vestigingen een gevarieerd aanbod aan duurzame producten en diensten. Dit is onderdeel van onze strategische doelstelling om een volledig pakket aan bankdiensten te bieden aan klanten. Deze doelstelling is in enkele vestigingen al gerealiseerd en bevindt zich in andere vestigingen nog in de ontwikkelingsfase. Dit heeft geleid tot groei van de toevertrouwde middelen met EUR 639 miljoen (11%). De verwachte groei was 15%.

De groei was deels het gevolg van een duidelijker profilering. Ook relevant in dit kader waren efficiëntere en klantvriendelijker processen voor het openen van rekeningen. Bovendien was sprake van een markt die ontvankelijk is voor ‘bewust omgaan met geld’.

Triodos Bank wil de huisbank voor haar klanten zijn. Dat streven leidde er bijvoorbeeld in Spanje toe dat het aantal nieuwe betaalrekeningen het aantal nieuwe spaarrekeningen overtrof. Dat was in 2014 voor het eerst.

Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen, te schenken aan een goed doel. Met dat geld worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2014 ontvingen 403 organisaties (2013: 401) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,3 miljoen (2013: EUR 0,4 miljoen).

Kredieten

Uitstaande kredieten per sector in 2014

Uitstaande kredieten per sector in 2014 (cirkeldiagram)

De groei in kwaliteit en omvang van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. De bank richt zich volledig op duurzame sectoren. De ondernemingen en projecten die de bank financiert, dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank (zie onderstaand voor details).

Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad alleen duurzame initiatieven financiert. De bank beoordeelt potentiële kredietnemers op dit punt daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het ondernemingsplan en of de onderneming op een verantwoorde wijze bancair gefinancierd kan worden. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen zijn te vinden op de websites van de bank.

Triodos Bank concentreert zich op de sectoren waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd. Het zijn ook de sectoren waar we verdere groei, diversificatie en innovatie verwachten.

Milieu (44%, 2013: 49%)

Deze sector bestaat uit projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht) en uit energiebesparingsprojecten. De sector omvat verder initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om bedrijven in de hele keten: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (denk aan kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten).

Sociaal (26%, 2013: 29%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven en non-profit organisaties. Verder gaat het om sociaal relevante en innovatieve dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan dienstverleners in de sociale woningbouw. Maar ook aan partijen die eerlijke handel financieren. Verder gaat het om initiatieven die de sociale integratie bevorderen van mensen met een handicap of van mensen die anderszins buitengesloten dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen binnen deze sector.

Cultuur (14%, 2013: 15%)

Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en organisaties.

Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan gemeenten, en uit particuliere hypotheken voor duurzame woningen.

Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie hierna onder beleggingen).

De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen, steeg in 2014 tot 68% (2013: 63%). Triodos Bank streeft ernaar om 65% tot 70% van de toevertrouwde middelen uit te lenen. Voldoen aan die doelstelling blijft een belangrijke uitdaging voor de bank. De toename in de kredietverlening was vooral het gevolg van kortlopende kredieten aan gemeenten. Als die niet worden meegerekend, blijft de verhouding op ongeveer hetzelfde niveau.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen goed. Dit ondanks de lastige economische omstandigheden en weinig groeimogelijkheden in diverse landen. Dit, en een aanhoudende focus op behoud en diversificatie van de kredietportefeuille, heeft geleid tot een daling in de totale voorziening voor dubieuze debiteuren tot 0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille (2013: 0,49%). Dit ligt dichterbij de lange-termijn interne criterium voor voorzieningen van Triodos Bank van 0,25%. De voorzieningen worden getroffen voor het geval dat kredietnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en de bank potentieel verliezen zou kunnen leiden.

20%

De groei van de krediet-
portefeuille bedroeg
EUR 722 (20%).

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 722 miljoen (20%). De verwachting was een groei van 15%. De belangrijkste reden voor deze groei is een aanzienlijke toename van grotere kredieten aan Nederlandse gemeenten, voornamelijk in verband met liquiditeitsbeheer. Deze beleggingen zijn opgenomen in de kredietportefeuille. Dit in overeenstemming met regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging. Zonder dit laatste zou de groei van de kredietportefeuille ongeveer 12% zijn geweest, vooral als gevolg van de groei in hypotheekverstrekking (47%) en de groei in de kredietverlening aan bedrijven (9,3%). De verdeling van de groei over deze drie sectoren was een bewuste keus: het was bedoeld om meer diversiteit en een lager risicoprofiel te bewerkstelligen.

De concurrentie tussen banken in de conventionele kredietmarkt nam weer toe na een periode van herstructurering en herkapitalisatie. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt waaraan ze graag aan deel willen nemen.

Vooruitzichten

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting een bescheidener groei vertonen. Voor 2015 wordt een groei verwacht van 5 tot 15%.

Alle vestigingen richten zich op het aanbieden of ontwikkelen van een volwaardig dienstenpakket. Er worden bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen voor de introductie in 2016 van een rekening-courant in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal klanten van de groep als geheel zal naar verwachting toenemen met 10 tot 15%.

We zetten in op het verbeteren van de ratio tussen kredieten en toevertrouwde spaartegoeden naar 65 tot 70% (zonder kortlopende kredieten aan gemeenten).

De kredietportefeuille zal naar verwachting met 5 tot 15% toenemen, en de toevertrouwde middelen met 10%. Triodos Bank wil zich primair richten op de kwaliteit en diversificatie van haar kredietportefeuille. We zullen ons concentreren op kredieten die passen bij de inspanningen van Triodos Bank om koplopers te financieren: de ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen. We verwachten dat het niveau van de kredietvoorzieningen in de komende jaren gestaag zal afnemen.