Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank

EUR 10,6 miljard

Het totale beheerd vermogen
van Triodos Bank inclusief de
beleggingsfondsen en
Private Banking is met
1 miljard (10%) gestegen
tot EUR 10,6 miljard.

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2014 met 16% gestegen tot EUR 190 miljoen (2013: EUR 164 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management hieraan bedroeg EUR 31 miljoen (2013: EUR 25 miljoen). De provisie-inkomsten in 2014 bedroegen 33% (2013: 31%) van de totale baten, conform de verwachtingen.

Het totale beheerd vermogen – bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking – is met EUR 1,0 miljard (10%) gestegen tot EUR 10,6 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 11% tot EUR 7,2 miljard. Dit dankzij gestage groei van de toevertrouwde middelen en de succesvolle uitgifte van certificaten van aandelen in alle vestigingen. De verwachte groei was 5 tot 15% vanwege de moeilijke marktomstandigheden bij kredietverstrekking, de extra aandacht die de bank moest besteden aan het versterken van de interne governance, en de aandacht die nodig was om aan toegenomen regelgeving te voldoen.

Het aantal klanten van Triodos Bank steeg met 13% naar een totaal van 530.000 klanten. De verwachte groei was 15 tot 20%. In 2014 hebben we de definitie van het begrip ‘klant’ verder verfijnd, zodat het aantal klanten opgegeven door de verschillende vestingen consistenter en eenduidiger is. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat alleen een rekeninghouder – bijvoorbeeld een kind – wordt geteld als klant, en niet daar bovenop de beheerder(s) (ouder(s)) van die rekening. We hebben ook met terugwerkende kracht deze klant aantallen over 2013 aangepast op basis van de nieuwe definitie. Dit is gedaan in het kader van een betere vergelijkbaarheid. In de samenvatting met kerngetallen zullen we het aantal rekeningen blijven vermelden.

De lagere groei in klanten is het directe gevolg van onze terughoudendheid om zo tot een beter evenwicht in de verhouding tussen kredieten en spaartegoeden te komen. Anderzijds laat de gerealiseerde groei zien dat – ondanks de bescheiden rentepercentages – steeds meer mensen bewust kiezen voor een bank die transparant laat zien wat ze met het geld doet.

Een door de Nederlandse overheid opgelegde belasting in verband met de redding van SNS Bank, had een negatief effect op de winst. Voor Triodos Bank ging het om een bedrag van EUR 8,3 miljoen. De operationele kosten stegen met 23% door onder meer de genoemde bijdrage. Ook andere factoren speelden mee bij het stijgen van de kosten zoals het voldoen aan Basel III, het verbeteren van het risicomanagement en de governance, investeringen in ICT en lokale bankbelasting in België en Spanje. Dit alles had effect op de verhouding operationele uitgaven en inkomen. Die bedroeg 73% (2013: 69%). Het had ook effect op de winst vóór belastingen, en op de netto winst. De winst vóór belasting en toevoeging aan kredietvoorzieningen nam licht toe van EUR 51,0 miljoen in 2013 naar EUR 51,2 miljoen.

17%

De nettowinst over 2014
bedroeg EUR 30,1 miljoen,
17% meer dan in 2013.

De netto winst steeg met 17% naar EUR 30,1 miljoen (2013: EUR 25,7 miljoen). Het verschil tussen de groei van de netto winst enerzijds, en de groei van de winst vóór belasting en kredietvoorzieningen anderzijds, was het resultaat van een significant lagere toevoeging aan kredietvoorzieningen in 2014.

De toevoeging aan voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalde naar 0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille, vergeleken met 0,49% in 2013. Deze ontwikkeling illustreert de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille in alle vestigingen.

Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedroeg 4,4% in 2014 (2013: 4,3%). De doelstelling op middellange termijn is om het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7%, bij normale economische omstandigheden. Dit is een realistisch lange termijngemiddelde voor het type bancaire activiteiten van Triodos Bank. De al langer bestaande vestigingen van de bank hebben aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken onder stabiele economische en financiële omstandigheden.

De huidige uitdagende economische en financiële omstandigheden hebben ertoe geleid dat centrale banken de rentetarieven historisch gezien extreem laag houden. Dat zet rendementen onder druk. Tegelijkertijd heeft Triodos Bank ervoor gekozen om hogere kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers aan te houden. Die resulteren in een lager rendement. De netto winst staat verder onder druk vanwege de hogere kosten die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

De termijn waarbinnen Triodos Bank de winstdoelstelling van 7% haalt, is ook afhankelijk van de kansen die de bank kan benutten in een markt waarin het thema duurzaamheid sterk in de belangstelling staat. De bank verwacht onder de huidige marktomstandigheden de genoemde winstdoelstelling niet binnen de komende drie jaar te bereiken. Voorlopig geven we de voorkeur aan een relatief hoge kapitaalbasis en een aanzienlijk liquiditeitsoverschot. Dit resulteert in een lager Return on Equity. Daarnaast verwachten we een substantiële stijging als het gaat om overheadkosten. Dit als gevolg van de implementatie van ECB-regelgeving op het gebied van toezicht.

De winst per aandeel – berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen – bedroeg EUR 3,41 (2013: EUR 3,23). Dit is een stijging van 5%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders.

530.000

Het totaal aantal klanten
van Triodos Bank is met
13% gestegen, wat in lijn
is met de verwachte
groei van tussen de 10 en
15%. Eind 2014 bedroeg
het aantal klanten van
Triodos Bank meer dan
530.000.

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2013: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 57% (2013: 60%).

Het aandelenkapitaal van Triodos Bank groeide met EUR 23 miljoen (+4%). Deze groei werd gerealiseerd dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten van aandelen. Die campagnes waren in de eerste plaats gericht op particuliere beleggers. De campagnes liepen gedurende heel 2014 in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, en voor het eerst ook in Duitsland.

Het aantal certificaathouders is gestegen van 31.304 naar 32.591. Het eigen vermogen groeide met 8% (van EUR 654 miljoen tot EUR 704 miljoen). Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit ingehouden winst (minus dividend). De interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen functioneerde in 2014 opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2014 EUR 78 (eind 2013: EUR 77).

De Total Capital Ratio werd van 2008 tot 2013 berekend volgens de Basel II-richtlijnen. De ratio is een belangrijke maat voor de solvabiliteit van banken. In 2014 is de bepaling van de Total Capital Ratio gebaseerd op de rapportage-eisen van de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR). Eind 2014 bedroeg de Total Capital Ratio 19,0% (2013: 17,8%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 14%. De Core Tier I-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 19,0% (2013: 17,8%).