Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Risico en compliance

Risicomanagement

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren. Triodos Bank beheert risico in het kader van haar lange termijn strategie om een robuuste bank te zijn.

Risicomanagement is in de hele organisatie verankerd. Het management is primair verantwoordelijk voor een robuuste bedrijfsvoering. Bij de vaststelling, beoordeling en het managen van risico’s, wordt het management ondersteund door risicomanagers met lokale marktkennis. Op groepsniveau is een ‘risk appetite process’ geïmplementeerd, met als doel het risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op haar bereidheid om risico’s te nemen bij het bereiken van haar doelstellingen.

Tijdens dit proces voert elke businessunit een strategische risicobeoordeling uit. Daarmee worden potentiële risico’s die het bereiken van de doelstelling kunnen belemmeren, vastgesteld en gemanaged. De uitkomsten van deze exercities worden geconsolideerd en gebruikt als input voor de risicobeoordeling door de Directie, en voor het bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank.

Er werd een integratie gerealiseerd van het strategische risicomanagementdoelstellingen, als onderdeel van de risicobereidheid, het recoveryplan en interne kapitaal- en liquiditeitsassessmentprocessen.

De uitkomst van de strategische risicobeoordelingen en strategische risicomanagementdoelstellingen is benut om scenario’s vast te stellen die zijn gebruikt bij stresstesten op de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid van Triodos Bank in 2014. De uitkomsten van deze tests waren bevredigend.

Een volledig geïntegreerd risicomanagement verslag wordt vier keer per jaar gemaakt en besproken in de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen. Dit verslag geeft inzicht in het risicoprofiel van Triodos Bank (afgezet tegen de geaccepteerde risicobereidheid). Het verslag geeft helderheid over specifieke risicothema’s en biedt daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfsunitniveau.

De maandelijkse bijeenkomst van Asset and Liability Committee is verantwoordelijk voor het bepalen van renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en kapitaalbeheer.

De kredietrisicofunctie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de risico’s van kredietenaanvragen. Verder speelt de functie een cruciale rol bij managen van het kredietrisico van de gehele kredietportefeuille.

Het bepalen van het risico van een kredietaanvraag hangt sterk samen met de aard van het bedrijf en de dagelijkse activiteiten. Daarom is het bepalen van het risico in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de lokale vestigingen van de bank. De centrale kredietrisicofunctie stelt normen, beoordeelt grote kredietaanvragen en bekijkt en beoordeelt het kredietrisico van de volledige kredietportefeuille van Triodos Bank.

Het hoofdstuk (PDF:) Risicomanagement (Engels) van de jaarrekening van Triodos Bank beschrijft de belangrijkste risico’s met betrekking tot de strategie van de onderneming. Het beschrijft bovendien het ontwerp en de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen voor de belangrijkste risico’s gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen grote gebreken in de interne risicomanagement- en controlesystemen aan het licht gekomen. De ontwikkelingen van de belangrijkste risico’s binnen Triodos Bank zijn beschreven in het geïntegreerde risicomanagementverslag en worden regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee van de Raad van Commissarissen.