Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kapitaaleisen en Bazel III-richtlijnen

Regelgeving is steeds nadrukkelijker gericht op het versterken van de solvabiliteit van banken en strenge liquiditeitseisen, zoals ontwikkeld door het Basel Comité van bank toezichthouders. Op basis van de meest actuele informatie, voldoet Triodos Bank al aan de kapitaal- en liquiditeitseisen die vanaf 2019 zullen gelden en die zijn vastgelegd in Basel III.

De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk. Dit is een nog belangrijker strategische doelstelling geworden sinds de kapitaaleisen zijn verscherpt in de nasleep van de financiële crisis. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ongeveer 14%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat volgens onze eigen berekeningen nodig is om een gezond en veilig risicoprofiel te garanderen.

Van belang hierbij is de kwaliteit van het kapitaal en de solvabiliteit. Bijna 100% van de solvabiliteit van Triodos Bank is afkomstig van vermogen. Het economisch kapitaal wordt berekend volgens het jaarlijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process. Daarop houdt De Nederlandsche Bank toezicht.

In 2014 waren we succesvol bij het aantrekken van kapitaal. We hebben onze doelstellingen ruimschoots gehaald en trokken EUR 23 miljoen aan. Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio eind 2014 houden op 19%: ruim boven de interne en ook externe eisen die voor ons gelden.

De financiële positie van Triodos Bank bleef in 2014 zeer liquide. Ons beleid is om het overschot aan liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide activa in de landen waar we deze liquide middelen ook hebben aangetrokken. In Nederland hebben we onze liquiditeiten vooral belegd in Nederlandse staatsobligaties, gemeenten, banken en bij de Europese Centrale Bank. In België hebben we onze liquiditeiten voornamelijk belegd in Belgische staatsobligaties en andere banken. In Spanje is het liquiditeitsoverschot belegd in Spaanse staatsobligaties. Dit is ook het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar een deel van de liquiditeiten is gelegd in Britse staatsobligaties. In Duitsland hebben we ons overschot aan liquiditeiten belegd bij andere banken.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable Funding Ratio (NSFR) zijn beide ruim boven de minimumeisen van Basel III.

Meer informatie over de benadering van Triodos Bank als het gaat om risico, is opgenomen in de (PDF:) Engelstalige Annual Accounts.

In control-verklaring

De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en handhaven van een adequate interne controle met betrekking tot financiële verslaglegging. Financiële verslaglegging is het resultaat van een gestructureerd proces dat door diverse functies en in de vestigingen wordt uitgevoerd. Het staat onder leiding en toezicht van het financieel management van Triodos Bank.

De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliancefunctie. De risicomanagementfunctie werkt samen met het management om risicobeleidsregels en procedures te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en monitoren van de financiële en niet-financiële risico’s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een correcte naleving van de externe regels, regelgeving en interne beleidsregels door Triodos Bank. Het adequaat functioneren van de risicomanagement- en compliancefunctie als onderdeel van het interne controlesysteem wordt regelmatig besproken met de Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve zekerheid van de corporate governance, interne controles en compliance en risicomanagementsystemen van Triodos Bank. De Directie is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor het vaststellen van het algehele systeem van interne audit-activiteiten en voor het toezicht op de integriteit van deze drie systemen.

Het raamwerk voor het risicomanagement vormt de basis voor een integraal proces van in control-verklaringen. De Directie verwacht dat dit proces in de komende jaren zal leiden tot positieve verklaringen.

De Directie van Triodos Bank verklaart dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en controlesystemen in 2014 niet toereikend en/of effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden redelijke, maar geen absolute zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van de jaarcijfers.