Algemene gegevens

Triodos Cultuurfonds is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft zijn statutaire zetel in Zeist. Triodos Cultuurfonds is aangesloten bij Euronext Fund Service te Amsterdam.

Particuliere beleggers kunnen via Triodos Bank en iedere andere bank waar zij hun beleggingen aanhouden aandelen Triodos Cultuurfonds kopen. Triodos Cultuurfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Investment Management beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft. De Autoriteit Financiële Markten is de vergunningverlenende toezichthouder en voert het gedragstoezicht uit. De Nederlandsche Bank N.V. oefent het prudentiële toezicht uit.

De directie van Triodos Investment Management bestaat uit mevrouw Marilou van Golstein Brouwers en de heer Michael Jongeneel. Het management van Triodos Investment Management wordt door de tweehoofdige directie gevoerd.

Een Raad van Commissarissen houdt onder meer toezicht op het beleggingsbeleid. Deze raad vervult eveneens een adviserende rol richting de beheerder. Leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de prioriteitsaandeelhouder benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heer Elco Brinkman (voorzitter), mevrouw Leonie Jesse, mevrouw Marloes Krijnen en de heer Guido van Nispen.

Investeringen geschieden mede op basis van het advies van een investeringscommissie. Deze commissie bestaat uit de heer Bart Drenth, de heer Leon Ramakers, de heer Arnold van de Velde en de heer Rinald van der Wal. De investeringscommissie wordt voorgezeten door de fondsmanager van het fonds.

Triodos Investment Management BV heeft zich in 2011 aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Werkwijze

Triodos Cultuurfonds belegt direct in culturele projecten, hoofdzakelijk in leningen op basis van garanties van overheden of op basis van hypothecaire zekerheden of andere zekerheden. Een deel van de liquide middelen die het fonds aanhoudt kan worden belegd in duurzame obligaties. Directe beleggingsopbrengsten van het fonds worden na aftrek van kosten in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder.

Voor overige informatie wordt verwezen naar het prospectus van Triodos Cultuurfonds dat gratis opvraagbaar is bij Triodos Bank of te raadplegen via www.triodos.nl.

Duurzaamheidverslaglegging

Triodos Cultuurfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Dit is een 100% dochter van Triodos Bank NV. De medewerkers van Triodos Investment Management die betrokken zijn bij het beheer van de fondsen zijn in dienst bij Triodos Bank. Het jaarverslag van Triodos Bank is een integraal duurzaamheidverslag dat van toepassing is op alle ondernemingen binnen Triodos groep.

Sinds 2001 maakt Triodos Bank gebruik van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties en de Coalition for Environmentally Responsible Economies. GRI wil de verslaglegging over duurzaamheid op consequente wijze inrichten en daarmee prestaties objectiveren en de vergelijkbaarheid bevorderen. Triodos Bank NV is een ‘organisational stakeholder’ van GRI.

In 2013 heeft GRI nieuwe richtlijnen gelanceerd om verslaglegging relevanter te maken voor de duurzaamheidsimpact van de instelling en zinvoller voor haar belanghebbenden. Dit gebeurt voornamelijk door de aandacht te richten op de vraagstukken die de organisatie en diens belanghebbenden het belangrijkst of het meest wezenlijk vinden voor onze werkzaamheden. Deze aanpak, die voor het eerst werd toegepast in verslag over 2013, is doorontwikkeld. In het verslag over 2014 worden de G4-richtlijnen integraal toegepast. Nadere informatie hierover vindt u op www.annual-report-triodos.com.

De verslaglegging wordt gebaseerd op interne en externe gegevens. Dit jaar is het verslag mede opgesteld op basis van gesprekken, waaronder een speciaal daarvoor georganiseerde denksessie, met een aantal externe partijen.

Klimaatneutraal ondernemen

Uitgangspunt van het milieubeleid van Triodos Bank is de trias energetica. Dat betekent dat energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt, dat daar waar mogelijk duurzame energie of duurzame bronnen worden gebruikt en dat de klimaateffecten van opgewekte energie worden gecompenseerd. Zo minimaliseert en compenseert de bank haar milieubelasting. Triodos Bank is een klimaatneutrale, CO2-neutrale organisatie.

Meer informatie over de sociale- en milieuprestaties van Triodos Bank en de beleggingsfondsen zijn te vinden in het jaarverslag van Triodos Bank.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken