Bericht van de Raad van Commissarissen

Aan de aandeelhouders van Triodos Cultuurfonds

Graag bieden wij u het jaarverslag 2014 van Triodos Cultuurfonds NV aan. Het jaarverslag bestaat uit het verslag van het bestuur, de jaarrekening en de overige gegevens. De jaarrekening over 2014 is goedgekeurd door KPMG Accountants NV. De controleverklaring is onder de (PDF:) overige gegevens opgenomen.

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening ondertekend. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een nettowinst van EUR 4.376.127. De Raad van Commissarissen stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van hun taken in het afgelopen boekjaar.

De Raad van Commissarissen is in de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De Raad heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling en de beleggingsresultaten van het fonds. Ook de waardering van de leningen, het beleggingsbeleid, de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt en de invloed daarvan op het fondsrendement waren onderwerp van aandacht. De Raad heeft nauwgezet de volumeontwikkelingen gevolgd en de mogelijke implicaties voor het fonds besproken. Daarnaast kwamen het halfjaarverslag, het jaarverslag, de marketingstrategie en de naleving van wet- en regelgeving door het fonds aan de orde. Tot slot is gesproken over actuele ontwikkelingen in de sectoren waarin het fonds belegt. De Raad is tevreden over het gevoerde beleid en de samenwerking met het bestuur.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014 heeft de heer Hans Onno van den Berg zijn functie neergelegd ten behoeve van vernieuwing van de Raad. In zijn plaats is mevrouw Marloes Krijnen, directeur van Foam, Fotografiemuseum Amsterdam, aangetreden. De vernieuwing van de Raad die een aantal jaren geleden is ingezet, is daarmee voltooid. De heer Elco Brinkman is wederom herbenoemd.

Zeist, 7 april 2015

Elco Brinkman (voorzitter)
Leonie Jesse
Marloes Krijnen
Guido van Nispen

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken