Beleggingen

Triodos Cultuurfonds heeft het afgelopen jaar in totaal zes leningen (2013: vijf) verstrekt voor een totaalbedrag van EUR 1,1 miljoen.

In de eerste helft van het jaar werd een financiering verstrekt aan een nieuw project in de portefeuille: Mekka in de Meern BV in Utrecht. De financiering is gebruikt voor de aankoop en verbouwing van de Metaalkathedraal. Deze voormalige kerk wordt sinds 2011 verhuurd aan creatieve ondernemers die het voor de toekomst willen behouden en er een nieuwe bestemming als cultureel podium aan hebben gegeven. In het pand en in de tuin worden culturele activiteiten ontplooid, zoals festivals, concerten en presentaties. Daarnaast zijn in de zijvleugels van de Metaalkathedraal dertien betaalbare atelierruimtes gebouwd. In de tweede helft van het jaar is een vervolgfinanciering verstrekt voor de renovatie van het dak.

Ook werd een vervolgfinanciering verstrekt aan de Stichting Werkruimten Kunstenaars. Deze stichting, eveneens gevestigd in Utrecht, zet zich in om betaalbare werkruimtes aan kunstenaars te verschaffen. Met de financiering werd een pand in het historische centrum van de stad verbouwd om onder andere een tentoonstellingsruimte te creëren.

2,6 miljoen

bezoekers voor
gefinancierde
musea en theaters

Het fonds verstrekte eveneens een financiering aan de Ruyterkade 128 BV in Amsterdam. Deze lening werd gebruikt voor de aankoop van een pand waarin werkplekken voor verschillende bedrijven in de creatieve sector komen. Zo ontstaat een creatief ‘clubhuis’ waar deze bedrijven elkaar kunnen versterken.

Daarnaast verstrekte Triodos Cultuurfonds een financiering aan de bekende ontwerpster Claudy Jongstra ten behoeve van de aankoop van een pand in Huins. Deze boerderij wordt gebruikt als atelierruimte, er worden workshops georganiseerd en is er ruimte voor een ‘artist in residence’. Claudy Jongstra houdt een schapenkudde waarvan de schapen de biologische wol voor haar viltwerk leveren. De boerderij wordt onderdeel van het programma Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Het fonds verstrekte tot slot een financiering aan Carex BV ten behoeve van de aanschaf van een energiezuinige verwarmingsketel in Broedplaats De Biotoop in Haren. De impact daarvan is tweeledig: kunstenaars besparen kosten én het milieu wordt ontzien.

Behalve bij de laatstgenoemde financiering worden deze leningen allemaal afgedekt door hypothecaire inschrijvingen op onroerend goed. De financieringen passen goed in het beleid van het fonds om meer spreiding aan te brengen in de portefeuille. Om deze financieringen mogelijk te maken en om aandelen van zittende beleggers terug te kunnen kopen, heeft het fonds een laagrenderende lening aan een gemeente tegen marktconforme condities verkocht.

De beleggingsportefeuille 3 van Triodos Cultuurfonds is in absolute zin met 10,1% gedaald tot EUR 73,6 miljoen (2013: EUR 81,9 miljoen). Met deze beleggingsportefeuille zijn in totaal 32 culturele projecten gefinancierd. Zestien van deze projecten zijn broedplaatsen die betaalbare atelierruimtes mogelijk maken voor in totaal 2.144 kunstenaars. De overige zestien projecten zijn culturele instellingen. Deze instellingen trokken in 2014 circa 2,6 miljoen bezoekers.

De kwaliteit van de beleggingsportefeuille is goed. Het fonds heeft sinds zijn oprichting in 2006 nog geen voorziening hoeven treffen voor dubieuze debiteuren.

Risicoclassificatie per 31 december 2014 4

4 Triodos Cultuurfonds wijst alle leningnemers die het financiert een risicocategorie toe. Dit gebeurt op basis van een risicoanalyse. In het staafdiagram wordt per risicocategorie het volume van de portefeuille als percentage van het totaal en het aantal leningnemers weergegeven. In 2014 is de risicoclassificatie verfijnd; voorheen waren er vijf risicoklasses: klasse 1 stond voor het laagste risico en klasse 5 voor het hoogste risico. Thans zijn er 14 risicoklasses. Klasse 1-2 is vergelijkbaar met de oude klasse 1, klasse 3-5 met klasse 2, klasse 6-9 met klasse 3, klasse 10-11 met klasse 4 en klasse 12-14 met klasse 5.

Triodos Cultuurfonds streeft een bredere spreiding van de risico/rendementsmix na en dat betekent dat het fonds minder projecten in risicoklasse 1 – 5 en meer projecten in risicoklasse 6 – 9 wil opnemen. In 2014 zijn er wederom stappen in deze richting gezet.

De veranderingen zoals hierboven genoemd, hebben ultimo 2014 geleid tot de volgende samenstelling van de portefeuille:

Portefeuillesamenstelling

Liquiditeitenbeheer

Ultimo 2014 bedroeg het percentage liquide middelen 16,2% (2013: 13,9%). Gedurende de verslagperiode zijn deze liquiditeiten onder marktconforme condities op een spaarrekening bij Triodos Bank en Rabobank aangehouden. Het fonds is tevreden over de hoogte van het liquiditeitspercentage.

3 Met de beleggingsportefeuille van Triodos Cultuurfonds wordt dat deel van het fondsvermogen bedoeld dat in culturele projecten is belegd. Eventuele andere beleggingen die het fonds aanhoudt in het kader van het liquiditeitenbeheer vallen hier buiten. Bij de beschrijving van de omvang van de beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van de nominale waarde van de beleggingen, dus zonder de ongerealiseerde herwaardering als gevolg van de fluctuaties van de marktrente.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken