Resultaat

Financieel resultaat

Het fondsvermogen van Triodos Cultuurfonds bedraagt ultimo 2014 EUR 97,1 miljoen (2013: EUR 101,8 miljoen). Dat is een daling van 4,6%. Gedurende 2014 nam het aantal uitstaande aandelen af met 6,6% tot 3,4 miljoen stuks (2013: 3,7 miljoen stuks).

Het resultaat van Triodos Cultuurfonds omvat het resultaat uit bedrijfsuitoefening en de ongerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille als gevolg van de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Het resultaat uit bedrijfsuitoefening is opgebouwd uit rente- en andere inkomsten plus de gerealiseerde waardeverandering van de leningenportefeuille, minus de totale kosten. Over 2014 bedraagt het resultaat uit bedrijfsuitoefening EUR 2,5 miljoen (2013: EUR 2,2 miljoen).

De opbrengsten van Triodos Cultuurfonds bestaan voor een groot gedeelte uit gerealiseerde rentebaten op leningen. Deze opbrengsten liepen in 2014 terug doordat het totaalvolume aan leningen afnam. In 2014 bedroegen deze opbrengsten EUR 2,8 miljoen (2013: EUR 3,1 miljoen), een daling van 8,4%.

Het resultaat wordt ook bepaald door gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen. Door de verkoop van een lening bedroeg de gerealiseerde waardeverandering in 2014 EUR 541.399 (2013: EUR 404.853). De ongerealiseerde waardeverandering was EUR 1,9 miljoen positief.5

In 2014 zijn geen voorzieningen getroffen. Het totaalresultaat van het fonds komt hiermee uit op EUR 4,4 miljoen (2013: EUR 1,1 miljoen). De gemiddelde winst per aandeel bedraagt EUR 1,23 (2013: EUR 0,27).

5 Een toelichting op de ongerealiseerde waardeverandering staat hieronder onder het kopje Rendement.

Waardeontwikkeling sinds de oprichting

Rendement

Het rendement van Triodos Cultuurfonds wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van het fonds, inclusief de herbelegging van het uitgekeerde dividend.

De intrinsieke waarde is de waarde van alle bezittingen van een fonds, verminderd met de schulden. Dit is gelijk aan het eigen vermogen van het fonds. De intrinsieke waarde per aandeel Triodos Cultuurfonds per ultimo 2014 is EUR 28,25. Dit is een stijging van 2,2% ten opzichte van ultimo 2013 (EUR 27,63).

Het rendement voor de beleggers in Triodos Cultuurfonds over het afgelopen jaar bedraagt 4,4% (2013: 1,0%). Dit is inclusief het in 2014 uitgekeerde dividend van EUR 0,61 per aandeel. Het dividendrendement over 2013 bedroeg 2,2% (2012: 2,60%). Nadat de dividenduitkering tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2015 bepaald is, kan het dividendrendement over 2014 worden berekend.

De ontwikkeling van de kapitaalmarktrente heeft effect op de waarde van de portefeuille van Triodos Cultuurfonds. Met andere woorden: als de marktrente verandert, verandert ook de waarde van de beleggingen (bijvoorbeeld een lening aan een culturele instelling). De portefeuille van het fonds wordt dagelijks gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waarde van de portefeuille stijgt of daalt naargelang de kapitaalmarktrente respectievelijk daalt of stijgt. De term ‘ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingen’ wordt daarbij als algemeen financieel begrip gebruikt. ‘Ongerealiseerd’ betekent dat de waardeverandering nog in de lening vastzit. Het is dus slechts een tijdelijk resultaat dat pas gerealiseerd wordt als deze belegging verkocht zou worden. In 2014 daalde de kapitaalmarktrente. Dit had een stijgend effect op de waarde van de leningenportefeuille.

Kosten

Triodos Cultuurfonds betaalt een beheervergoeding aan de beheerder van het fonds, Triodos Investment Management. Deze beheervergoeding wordt vooral gebruikt voor personele kosten die gemaakt worden bij het verstrekken van nieuwe financieringen en het beheer van de bestaande financieringen. Uit de beheervergoeding worden onder andere ook alle inspanningen bekostigd die samenhangen met de administratie en het voldoen aan de rapportageverplichtingen in het kader van wet- en regelgeving.

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een provisieverbod voor beleggingsondernemingen in Nederland. Als gevolg hiervan mogen beleggingsondernemingen (distributeurs) geen provisie meer ontvangen van een beleggingsfonds. Daarom is door Triodos Cultuurfonds met ingang van 1 januari 2014 geen provisie meer verstrekt. De jaarlijkse bestandsprovisie van maximaal 0,40% van de waarde van de door distributeurs geplaatste aandelen van Triodos Cultuurfonds is daarmee komen te vervallen. Door de afschaffing van de provisie zijn de lopende kosten lager. Afhankelijk van de distributeur worden deze kosten, buiten het fonds om, rechtstreeks bij individuele beleggers in rekening gebracht.

De lopende kosten hebben betrekking op de totale kosten gedurende twaalf maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten, gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds gedurende de desbetreffende periode. Over de afgelopen twaalf maanden, de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, bedroegen de lopende kosten van Triodos Cultuurfonds 0,97%. Over dezelfde periode in 2013 bedroegen de lopende kosten van het fonds 1,39%. Deze daling is vrijwel volledig in lijn met de afschaffing van de bestandsprovisie.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken