Risico’s

Triodos Cultuurfonds belegt middelen van aandeelhouders voor hun rekening en risico. Om de aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren staan alle relevante risico’s waaraan het fonds onderhevig is, beschreven in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds.

Een adequate beheersing van risico’s behoort tot de dagelijkse verantwoordelijkheid van de beheerder van het fonds. De beheerder moet alle relevante risico’s die verbonden zijn met de beleggingsstrategie en waaraan het fonds blootstaat of kan blootstaan, op afdoende wijze herkennen, meten, beheersen en bewaken. Aanvullend op de bestaande beheersmaatregelen, heeft de beheerder in 2014 een aantal maatregelen getroffen of voorbereid om het risicomanagement verder te verbeteren. Zo heeft de beheerder het risicobeleid vastgelegd in een beleidsdocument en is in de organisatie een permanente risicomanagementfunctie ingevuld.

Om de risico’s te beheersen heeft de beheerder het risicomanagementbeleid op een integrale wijze vastgelegd. Het doel is om de risico’s van de bedrijfsvoering, de financiële positie (op portefeuilleniveau én van iedere individuele belegging) en de uitbestedingrelaties met betrekking tot de doelstellingen van het fonds te beheersen. Deze risico’s worden vastgesteld, gemeten, beheerd en bewaakt via passende stresstestprocedures.

Het beleid van de beheerder is gebaseerd op de COSO-aanpak (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Deze aanpak biedt een uniform en gemeenschappelijk referentiekader voor interne controle dat algemeen geaccepteerd is in de markt. Hierin liggen de volgende onderdelen vast:

  1. De doelstellingen van het fonds ten aanzien van het risicomanagement;
  2. De taken en verantwoordelijkheden van de risicomanager;
  3. De inrichting van het risicomanagementmodel in de organisatie van de beheerder is zodanig dat er procedures en maatregelen zijn vastgesteld. De inrichting waarborgt dat er een functionele en hiërarchische scheiding wordt gemaakt tussen de taken in verband met risicobeheer en die van de uitvoerende afdelingen;
  4. Definities en beheersmaatregelen van de risico’s van het fonds en de beheerder;
  5. Criteria ten aanzien van het risicomanagement van het fonds, de beheerder en de uitvoerende partijen;
  6. Relevante wet- en regelgeving met aandacht voor de specifieke vereisten die AIFMD hieraan stelt ten aanzien van het risicomanagement en de interne beheersing.

Periodiek voert het bestuur een “control risk self assessment” uit waarin bepaald wordt welke risico’s er zijn en in hoeverre die beheerst worden. Het bestuur geeft ieder jaar in de (PDF:) Toelichting op de jaarrekening uitleg over de manier waarop gedurende het verslagjaar met risico’s van de beleggingen is omgegaan. De belangrijkste risico’s in 2014 en de beheersing daarvan staan ook hieronder kort beschreven.

Concentratie- en debiteurenrisico

Concentratierisico is het risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde markten of sectoren waardoor het debiteurenrisico toeneemt. Hoe groter de concentratie, hoe groter het debiteurenrisico. Triodos Cultuurfonds investeert uitsluitend in projecten in de culturele sector. Dit kan een risico met zich meebrengen: het fonds focust zich immers uitsluitend op één sector.

Het fonds beheerst dit risico door:

  • Bij de beoordeling van projecten sterk op een spreiding van inkomstenbronnen – voor het financieren van de exploitatie – te letten. Zo wordt afhankelijkheid van één bron van inkomsten voorkomen. In plaats van een te grote afhankelijkheid van uitsluitend overheidssubsidie, gemeentelijke subsidie, sponsoring of kaartverkoop en dergelijke moet er dus een mix zijn aangebracht.
  • Zoveel mogelijk een landelijke spreiding na te streven zodat instellingen die gefinancierd worden zo min mogelijk last hebben van onderlinge concurrentie.
  • Een brede spreiding van sectoren binnen de cultuursector na te streven. Dus niet alleen musea en theaters, maar ook broedplaatsen, culturele centra, filmhuizen, individuele kunstenaars et cetera.

Voor een nadere toelichting op het debiteurenrisico, verwijzen wij naar de (PDF:) toelichting op de jaarrekening.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken