Verklaring van de beheerder

Triodos Cultuurfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Investment Management heeft als beheerder van beleggingsinstellingen een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt derhalve over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).

Triodos Investment Management heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Op grond hiervan verklaart Triodos Investment Management als beheerder voor Triodos Cultuurfonds te beschikken over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y, lid 5 Bgfo die voldoet aan de vereisten als bepaald in de artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid, van de Wft.

Bij haar werkzaamheden heeft Triodos Investment Management niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Triodos Investment Management met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2014 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.

Triodos Investment Management is aangesloten bij Dutch Fund & Asset management organisation (DUFAS). DUFAS is de branche organisatie van de vermogensbeheersector in Nederland en behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector. Door DUFAS is de DUFAS Code Vermogensbeheerders opgesteld (hierna: Code). Deze Code kunt u vinden op onze website. In deze Code is een aantal principes opgenomen. De leden van DUFAS hebben afgesproken om in overeenstemming met deze principes te handelen. Triodos Investment Management onderschrijft deze principes. De principes zijn niet nieuw voor Triodos Investment Management. Ze waren al onderdeel van hoe wij werken:

  • Wij handelen in het belang van u, onze klanten;
  • Wij bieden onze beleggingsinstellingen hoofdzakelijk aan via distributeurs binnen en buiten de Triodos groep; zij zijn het eerste contact voor de klanten;
  • Wij handelen integer;
  • Wij beheersen belangentegenstellingen, daartoe hebben wij een beleid opgesteld hoe we binnen Triodos Investment Management omgaan met belangentegenstellingen. Ook verstrekken wij daarover informatie in het prospectus en wanneer relevant op de website;
  • Wij handelen professioneel en zorgvuldig;
  • Wij communiceren helder en duidelijk;
  • Wij zijn open over ons beloningsbeleid. Dit kunt u vinden op (PDF:) pagina 24 van het jaarverslag en op de website;
  • Wij zijn transparant over de kosten. Wij lichten de kosten toe op (PDF:) pagina 38 van het jaarverslag en in het prospectus;
  • Wij houden ons aan deze Code en de Principles of Fund Governance van Triodos Investment Management BV (zie website). De Principles of Fund Governance van Triodos Investment Management zijn op onderdelen een nadere uitwerking van de algemene principes uit de Code.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken